Collegebesluitenlijst Laren 13 november 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 november 2012

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 6 november 2012
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Evenementenvergunning IJs op de Brink van 24 november 2012 t/m 6 januari 2013.
Besluit - De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
 1. Op grond van artikel 2:25 Apv vergunning te verlenen aan Stichting IJs op de Brink voor het organiseren van het evenement IJs op de Brink van 24 november 2012 t/m 6 januari 2013;
 2. Op grond van artikel 3 lid 3 en artikel 4 lid 3 van de Zondagswet ontheffing te verlenen, voor wat betreft de activiteiten op de zondagen tijdens de periode 24 november 2012 t/m 6 januari 2013 vanaf 12:00 uur;
 3. Op grond van artikel 4.3 van de legesverordening aan de organisatie van IJs op de Brink vrijstelling van het betalen van leges en op grond van artikel 9 lid 7 van de precarioverordening vrijstelling van de precariokosten.
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Afwijzen principeverzoek  voor (tijdelijke) vestiging van ‘het Digitale Huis’ aan de Brink 37 en Eemnesserweg 7.
Besluit - Het college besluit
 1. niet in te stemmen met het gecombineerde principeverzoek van ’het Digitale Huis’;
 2. de aanvrager schriftelijk te informeren over het genomen besluit.
Onderwerp: Grote planologische afwijkingsprocedure voor project Reconstructie N525.
Besluit - Het college besluit:
 1. een grote planologische afwijkingsprocedure te starten voor de Reconstructie N525;
 2. bijgaand concept-raadsvoorstel “Verklaring van geen bedenkingen project Reconstructie N525” te (laten) agenderen voor de raad van 19 december a.s.;
 3. indien geen zienswijzen binnenkomen, de omgevingsvergunning te verlenen mét toestaan van de beoogde bestemmingsplanafwijking;
 4. indien wel zienswijzen binnenkomen, het besluit te heroverwegen (opnieuw te nemen) met het oog op de ingekomen zienswijzen;
 5. een planschadeovereenkomst met aanvrager te sluiten, tenzij het IBP dit belet.
Onderwerp: Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Laren-West.
Besluit - Het college besluit in te stemmen:
 1. Bijgevoegde nota van inspraak en vooroverleg.
 2. Bijgevoegd ontwerpbestemmingsplan Laren-West.
 3. Het ter inzage van dit ontwerpbestemmingsplan middels publicatie.
Onderwerp: Vaststelling legesverordening 2013.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen de legesverordening 2013 vast te stellen.

Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen 2013.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen de belastingverordeningen voor 2013 vast te stellen.

Onderwerp: Bezwaren tegen het besluit tot weigeren van een omgevingsvergunning voor het kappen van 1 lariks alsmede tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van 1 lariks op een perceel Werkdroger.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften en het bestreden besluit in stand te laten.

Onderwerp: Memo inzake fietstunneltje La Place.
Besluit - Het college neemt kennis van het memo en besluit dit door te sturen aan de raad.
 
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Aanvraag rijksbijdrage voor opsporing explosieven plangebied Crailo.
Besluit - Het college besluit:
De raad voor te stellen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties te verzoeken om een aanvulling op het gemeentefonds van
€ 27.899 (= 70% van € 39.842) voor de kosten van het opsporen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op het Larense deel van het plangebied Crailo.

Onderwerp: Ambitiedocument Natuurbrug Laarderhoogt.
Besluit Het college besluit, onder voorbehoud dat tevoren schriftelijk het akkoord komt van Provincie/RWS dat  de gemeente Laren noch voor de situering, noch voor de financiering van de te ontwikkelen fietspaden enige verantwoordelijkheid heeft,
 1. in te stemmen met het ambitiedocument Natuurbrug Laarderhoogt en als toetsingskader te gebruiken bij het beoordelen van de vergunningaanvraag voor de Natuurbrug Laarderhoogt.
 2. het ambitiedocument ter kennisname aan de raad aan te bieden.
Onderwerp: Verzoek afwijking bestemmingsplan Brinkhuis.
Besluit - Het college besluit af te wijken van het bestemmingsplan voor het gebruik van het Brinkhuis voor de openbare dienstverlening en incidentele verhuur.
Het college gaat akkoord met de inhoud van bijgevoegd memo en besluit deze door te sturen aan de raad.
 


Rondvraag / Actiepunt
--