Collegebesluitenlijst Laren 13 maart 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
 


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 6 maart 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Vergunning Dorpsdiner 2012.
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
 1. op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning voor het houden van het Dorpsdiner op 3 juni 2012.
 2. op grond van artikel 3 lid 1 van de Zondagsweg ontheffing om op zondag gericht te verwekken t.b.v. het Dorpsdiner op 3 juni 2012.
 3. op grond van artikel 4.3 van de legesverordening aan de organisatie van het Dorpsdiner vrijstelling van het betalen van leges en op grond van artikel 9 lid 7 van de precarioverordening vrijstelling van de precariokosten.
Onderwerp: Oplaadpunten elektrisch rijden.
Besluit - Het college besluit:
 1. In samenwerking met de Stichting E-laad 2 oplaadpunten voor elektrische auto’s te realiseren, waarvan 1 nabij Burgemeester van Nispenstraat 11 en 1 op Plein 1945 nabij Jordaan 3;
 2. De ‘Overeenkomst voor het plaatsen van oplaadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl’ en de ‘Werkafspraken betreffende de uitvoering van de Overeenkomst’ goed te keuren en te tekenen.
 3. In september 2014 de ervaringen met de oplaadpalen te evalueren en te besluiten over de eventuele voortzetting hiervan.
 4. Een voorkeur uit te spreken voor plaatsing Stationsweg boven Van Nispenstraat en portefeuillehouder mandaat te verlenen om in overleg met de afdeling de mogelijkheden daartoe nog te verkennen.
Onderwerp: Advies portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 14 maart 2012.
Besluit - Het college stemt in met het adviesmemo voor het portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 14 maart 2012.
 
Onderwerp: Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2012 Laren.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2012 Laren vast te stellen.
 2. Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2012 Laren ter instemming voor te leggen aan de raad.
Onderwerp: Bestuursopdracht milieubeleidsplan.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met de bestuursopdracht Milieubeleidsplan 2013-2016.
 2. Deze ter informatie te verzenden aan de gemeenteraad.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Verplaatsing warenmarkt Laren op de vrijdagen 29 juni, 6 juli en 13 juli 2012.
Besluit - Het college besluit de warenmarkt Laren op de vrijdagen 29 juni, 6 juli en 13 juli 2012 te verplaatsen naar de locatie Brink, Klaaskampen en Zomertuin, conform de bijgevoegde tekening locatie 2.

Onderwerp: Wijzigen van de marktverordening Laren zoals in werking getreden op 16-12-2009.
Besluit - Het college besluit de Verordening op de Warenmarkt voor de gemeente Laren 2012 aan de gemeenteraad aan te bieden.

Onderwerp: Bouwkavels Kerklaan.
Besluit - Het college besluit:
 1. Geen gerechtelijke procedure op te starten en daarmee het dossier te sluiten.
 2. De huidige eigenaar hierover schriftelijk te informeren.
Onderwerp: Haalbaarheid BEL-zwembad.
Besluit - Het college besluit:
 1. Om kennis te nemen van het “haalbaarheidsonderzoek BEL-zwembad”.
 2. De raad te vragen om op basis van het “haalbaarheidsonderzoek BEL-zwembad” een uitspraak te doen of een BEL-zwembad haalbaar is en met welk scenario eventueel wordt overgegaan naar de marktverkenning en businesscase oftewel stap 3 van de bestuursopdracht.
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

--
 
 

Rondvraag / Actiepunt