Collegebesluitenlijst Laren 12 juni 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 juni 2012

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 5 juni 2012.
Besluit- De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Invoer bodemrapporten in BIS.
Besluit - Het college besluit:
 1. Door bureau Roxit de bodeminformatie in laten invoeren in BIS;
 2. De kosten in 2012 (en 2013) te dekken tlv 6.723.01-634.900;
 3. Voor de invoer van nieuwe rapporten in de komende jaren via de Kadernota 2014 een jaarlijks budget bij te ramen van € 1.000 (ex. Btw).
Onderwerp: Vergunning Magic Circus 2012.
Besluit - De burgemeester besluit vergunning te verlenen voor het geven van voorstellingen door Magic Circus op 22 en 23 oktober 2012.
Het college besluit vrijstelling te verlenen van de precariobelasting op grond van artikel 9 lid 7 van de Verordening precariobelasting 2008.

Onderwerp: Vergunning Kermis Laren 2012.
Besluit - Burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, vergunning voor het organiseren van de kermis Laren 2012 van 30 juni 2012 tot en met 5 juli 2012.

Onderwerp: Bestuursopdracht businesscase Regionaal Servicecentrum.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het verlenen van een bestuursopdracht om onderzoek te doen in de vorm van een zogenaamde “business-case”, ten behoeve van een Regionaal Servicecentrum voor de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren, alsmede het Gewest Gooi en Vechtstreek en de gemeentesecretarissen daarvan en de gewestsecretaris, mandaat te geven de opdracht voor het onderzoek nader in te vullen.
 2. De gemeenteraad van de verleende bestuursopdracht op de hoogte te stellen.
 3. Onder de voorwaarden dat de onder 1 genoemde gemeenten deelnemen, conform de verdelingssystematiek een bedrag tot maximaal €10.000 ter beschikking te stellen voor het opstellen van de “business-case” ten laste van het budget samenwerking (600501/642406)
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Verplaatsing warenmarkt Laren op de vrijdagen 29 juni, 6 juli en 13 juli 2012.
Besluit - Het college besluit de warenmarkt Laren op de vrijdagen 29 juni, 6 juli en 13 juli 2012 te verplaatsen naar de locatie Brink voor de Basiliek, Brink t/o Hamdorff en gedeeltelijk Klaaskampen, conform de bijgevoegde tekening.
 
Onderwerp: Vaststellen definitief reconstructieplan PC van den Brinkweg.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het definitieve plan voor de reconstructie van de PC van den Brinkweg, tek. vT462010 gew. 16-5-12 vast te stellen, waarbij inbegrepen dat het Smidslaantje alleen nog voor bestemmingsverkeer toegankelijk is.
 2. De bewoners informeren over het definitieve plan.
 3. In te stemmen met de verstrekking van één ontheffing voor de blauwe zone per adres voor de duur van de werkzaamheden.
Onderwerp: Voorlopige voorziening Groene Gerritsweg 2.
Besluit - Het college besluit:
Op verzoek van de rechter namens vergunninghouder aan te geven dat geen gebruik gemaakt zal worden van de vergunning vóór 1 september 2012.
 
Onderwerp: Brief schatkistbankieren.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het verzenden van een gezamenlijke brief van de wethouders financiën van Laren, Blaricum en Eemnes aan de VNG waarin wij er bij hen op aandringen bezwaar aan te tekenen tegen verplicht schatkistbankieren en indien mogelijk verdere juridische stappen te ondernemen.
 2. Een afschrift van de brief te zenden aan de minister van Financiën.
Onderwerp: Stand van zaken bezuinigingen 2012-2015 ofwel de bezuinigingsmonitor ultimo 1e kwartaal 2012.
Besluit - Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de bezuinigingsmonitor 1e kwartaal 2012 en
 2. De financiële consequenties betrekken bij de zomernota en ten aanzien van de (nog) niet gerealiseerde taakstellingen richtinggevende uitspraken doen om de voorziene tekorten te dekken.

 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Stalling Kermiswagens.
Besluit - Het college besluit:
 1. In aanvulling op het collegebesluit van 5 juni akkoord te gaan met het aangaan van een huurovereenkomst voor stalling van de kermiswagens op het voormalige AZC Crailo terrein
 2. Het totaal benodigde bedrag (maximaal €7000) te dekken uit de post onvoorzien.
Onderwerp: Benoeming bestuurslid stichting Hart van Laren.
Besluit - Het college besluit:
 1. Conform artikel 3 van de statuten van de stichting Hart van Laren;
 2. na overleg met de stichting kennis te nemen van benoeming van de heer H. Kauffman als bestuurslid van de Stichting Hart van Laren.
Onderwerp: Overzicht toewijzing huurwoningen in Laren 2007-2011.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het overzicht van de toewijzingen over de periode 2007-2011 voor kennisgeving aan te nemen.
 2. Bijgevoegde memo aan te bieden aan de gemeenteraad.

 

Rondvraag / Actiepunt