Collegebesluitenlijst Laren 11 september 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 september 2012

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 4 september 2012
Besluitenlijst - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Vergunning Wet milieubeheer tankstation Autofood (Willenborg), Zevenend 35 te Laren.
Besluit - Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de inhoud en strekking conceptvergunning Wm:
 2. Akkoord te gaan met:
 • beperking van de openstelling van het onbemande tankstation tot dag/avondperiode;
 • kennis nemen van plicht tot plaatsen brandmuur;
 • kennis nemen van overige voorschriften;
 • vervolg procedure (terinzagelegging)
Onderwerp: Tijdelijke vervanging gemeentesecretaris.
Besluit - Het college besluit:
 1. De heer A.J.M. de Bruijn als waarnemend gemeentesecretaris te benoemen tot 1 januari 2013.
 2. Mevrouw B.L.T. Coppens-van Nunen bijzonder verlof toe te kennen voor zover dat wenselijk is.
Ondwerp: Advies portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 12 september 2012.
Besluit - Het college stemt in met het adviesmemo voor het portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 12 september 2012.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Afwijkingenbeleid voor mantelzorg.
(J.W. van der Zwaan)
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het conceptbeleid “randvoorwaarden voor het verlenen van een kruimelontheffing ex bijlage II, artikel 4 Besluit omgevingsrecht voor mantelzorg”.
 2. Conform de inspraakverordening het conceptbeleid te publiceren in het Larens Journaal en het voor 6 weken ter inzage te leggen.
 3. Het conceptbeleid ter kennisneming te brengen aan de cie R&I en M&F.
 4. Bezwaar inzake weigering omgevingsvergunning kappen cederboom op perceel Jan Hamdorfflaan 6 te Laren. Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bestreden besluit in stand te laten.
   
Onderwerp: Verlengen samenwerkingsovereenkomst voor de Wabo.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst met de bestuursorganen en adviseurs uit de regio Noord-Holland.
 2. De burgemeester te mandateren de overeenkomst namens de gemeente Laren te ondertekenen.
Onderwerp: Advisering n.a.v. (de 1e) opgestelde begroting 2013 Regionale Uitvoerings-Dienst (RUD) – omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Besluit - Het college besluit:
 1. De raad te adviseren in te stemmen met de Larense bijdragen zoals deze zijn opgenomen in de begroting voor het jaar 2013 van de RUD.
 2. Af te zien van het indienen van een zienswijze op de begroting 2013 bij het Gewest.
 3. Opmerking te maken inzake missende Meerjarenraming 2014-2016 van de RUD waarbij wel aangetekend dient te worden dat dit conform huidige afspraak deelnemers is.
 4. In te stemmen met de aanpassingen op de GR-regeling vanuit de aanbevelingen uit het gevraagde BTW-advies.
Onderwerp: Tussenrapportage oninbare debiteuren.
Besluit - Het college besluit verdere invordering van de in de –vertrouwelijke- bijlage genoemde posten te staken en af te boeken ten laste van de post voorziening dubieuze debiteuren.

Onderwerp: Diverse beslissingen op bezwaar perceel Hoefloo 20a en 22.
Besluit- Het college besluit:
 1. het bezwaar tegen de kapvergunning van 7 mei 2010 ten beohoeve van 10 bomen op de percelen Hoefloo 20 a en 22, alhier, te behandelen in een aparte procedure; Verder conform het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften:
 2. het bezwaar tegen het besluit 9 januari 2012 zoals ter zitting aangepast niet-ontvankelijk te verklaren,
 3. het besluit tot weigering van de intrekking van de kapvergunningen van 7 mei 2010 resp. 13 augustus 2010 in stand te laten,
 4. het besluit van 1 februari 2012 tot weigering van de intrekking van de als omgevingsvergunning geldende bouwvergunning en planologische vrijstelling na afweging van alle belangen in stand te laten;
 5. de als omgevingsvergunning geldende bouwvergunning en planologische vrijstelling alsnog wordt ingetrokken indien blijkt dat de bouwwerkzaamheden niet gestart zijn binnen zesentwintig weken na het onherroepelijk worden van het besluit van 1 februari 2012
 6. het bezwaarschrift tegen de brief van 1 februari 2012 niet-ontvankelijk te verklaren;
 7. het verzoek om proceskostenvergoeding in de bezwaarfase af te wijzen. 
Onderwerp: Stand van zaken betreffende uitvoering wegonderhoud aan wegen, straten en pleinen 2012.
Besluit - Het college besluit om het voordeel van de lagere afschrijvingslasten als dekking te gebruiken voor onderhoud wegen. De toezeggingen van portefeuillehouder ten aanzien van Standelkruid verwerken.
 
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderewerp: Bibliotheekterrein.
Besluit - Het college besluit:
 1. om ter vervanging van het door brand verloren gegane pand St. Janstraat 27a (voormalig bibliotheekgebouw) over te gaan tot herbouw van een soortgelijk pand voor maatschappelijke doeleinden op een nader te bepalen locatie in Laren.
 2. het expertisebureau op basis van no-cure-no-pay in te schakelen in de gesprekken met de verzekeraar.


Rondvraag / Actiepunt
--