Collegebesluitenlijst Laren 11 december 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare en vertrouwelijke besluitenlijst d.d. 4 december 2012
Besluit - De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Aanwijzen collectieve feestdagen 2013.
Besluit - Het college wijst de collectieve feestdagen voor 2013 aan.
 
Onderwerp: Subsidie oprichting Buurtpreventievereniging.
Besluit - Het college besluit € 435,24 subsidie te verlenen. Dekking kan worden gevonden in het budget veiligheid 614002-634600.
 
Onderwerp: Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid zekerheidshypotheek.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid voor de verstrekte subsidie (zekerheidshypotheek).
 2. In te stemmen om de hoofdelijke aansprakelijkheid geheel ten laste te brengen van mevrouw.
Onderwerp: Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.
Besluit - Het college stemt in met de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 en het bijbehorende addendum, onder aantekening dat het college, gelet op de motie van Gooi en Vechtstreek, verder aandringt op een scherpe voortgangsbewaking en het maken van aanvullende afspraken over de sortering van verpakkingen en het opnemen van drankenkartons en blik en mee zal werken aan een  gezamenlijke schriftelijke reactie hierover richting de commissie Milieu en Mobiliteit van de VNG.
De extra uitkering gemeentefonds komt ten goede aan de bestrijding van zwerfafval in de gemeente.
 


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Aansprakelijkheid bij bouwwerkzaamheden.
Besluit- Het college besluit in te stemmen met de Klus aansprakelijkheid schade bij bouwwerkzaamheden en daarmee de BEL Combinatie opdracht te geven daar uitvoering aan te geven.

Onderwerp: Stichting Papageno verzoekt u schriftelijk om tegemoetkoming van de wettelijke legeskosten door middel van het verstrekken van een subsidie. Besluit - Het college besluit Stichting Papageno te berichten geen subsidie te verstrekken, aangezien een hoger maatschappelijk belang ontbreekt.
 
Onderwerp: Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst gemeente Laren met Coöperatieve Vereniging Dimpact U.A.
Besluit - Het College besluit om:
 1. In te stemmen met de (vernieuwde) samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Laren en Dimpact U.A.
 2. In te stemmen met statutenwijziging Coöperatie Dimpact U.A. (Dimpact)
 3. Dhr. R. Posthumus te mandateren conform de vergadervolmacht die is bijgevoegd (zie bijlage d) als vertegenwoordiger van Laren op te treden in de ALV Dimpact van 12 december a.s. om de statutenwijziging goed te keuren en in te stemmen met de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst en deze te ondertekenen.
Onderwerp: Het aanwijzen van 6 koopzondagen voor 2013.
Besluit - Het college van burgemeester en wethouders besluit de volgende koopzondagen aan te wijzen, waarop winkels in Laren geopend mogen zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur:
 • 24 maart 2013
 • 16 juni 2013
 • 29 september 2013
 • 1 december 2013
 • 15 december 2013
 • 22 december 2013


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Aanwending stelpost Jeugdgezondheidszorg ten behoeve van CMZD.
Belsuit - Het college besluit:
 1. De stelpost Jeugdgezondheidszorg aan te wenden voor de ontwikkeling van het CJG/WMO loket in het CMZD middels een budgettair neutrale boeking
 2. De kostenplaats 671501 Jeugdgezondheidszorg uniform, Stelpost  600200 toe te voegen aan 634900 “Overige Diensten” voor een bedrag van € 69.900
 3. De order Verbouwing gemeentehuis Laren € 68.139,73 te laten declareren ten laste van 671501-634900.
Onderwerp: Bestuursopdracht Communicatienota 2013 – 2016.
Besluit - Het college besluit:
 1. in te stemmen met de bestuursopdracht
 2. de bestuursopdracht, via de commissie M+F, voor te leggen aan de gemeenteraad


Rondvraag / Actiepunt
--