Collegebesluitenlijst Laren 10 januari 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
Mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 januari 2012

 
 

Portefeuille: Allen

 

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 3 januari 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Kennisname Managementrapportage beveiligingshandboek GBA 2010/2011.
Besluit - Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de managementrapportage
  2. Opdracht te geven tot het instellen van nader onderzoek van de benoemde inconsistenties en deze zonodig op te lossen.
Onderwerp: Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2012-2014.
Besluit - Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het Kader voor de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2012-2014 incl. de vier gezamenlijk benoemde prioriteiten;
  2. En ter kennisname door te geleiden naar de commissie M&F.
Onderwerp: Herbegraving.
Besluit - Het college besluit:
Het verzoek van de familie tot herbegraving van de heer A. in te willigen, met in achtneming van het feit dat de kosten voor de begraving voor rekening van de familie blijven.

Onderwerp: Hygiëne rapport Asielzoekerscentrum (AZC) Crailo.
Besluit - Het college besluit het hygiënerapport ter kennisgeving aan te nemen.
 


Portefeuille:Wethouder E.J. de Jong

--
 
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Villa Primair.
Besluit - Het college besluit:
De reactiebrief vast te stellen op de brief van de gemeente Bussum inzake de aankondiging van de voorgenomen uittreding van die gemeente uit de gemeenschappelijke regeling Villa Primair.

Onderwerp: Aansluitingskosten nieuwe content DCJG.
Besluit - Het college besluit:
  1. Akkoord te gaan met de nieuwe CJG informatiebank van Stichting Opvoeden.
  2. In te stemmen met de aansluitingskosten ad. € 435,--.
  3. De aansluitingskosten ad. € 435,-- ten laste te brengen van de kostenplaats JGZ Uniform 671501 – 634900.


Rondvraag / Actiepunt
--