Collegebesluitenlijst Laren 10 april 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 april 2012

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 3 april 2012.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Trouwen op alternatieve locatie (Ruiterweg 45) in de gemeente Laren.
Besluit - Het college besluit het verzoek toe te wijzen.
 
Onderwerp: LOGA-ledenbrieven.
Besluit - Het college besluit de LOGA-ledenbrief 12/01, 12/03 en 12/02 vast te stellen en de inhoud van de wijzigingen via vastgestelde media te publiceren en bekend te maken aan het personeel. Het voorstel voor de medewerkers van de griffie aan de gemeenteraad aan te bieden.

Onderwerp: Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken en ten gehore brengen van muziek tijdens Koninginnedag 2012 op het terras van Loetje aan Zevenend 21-23 te Laren.
Besluit - De burgemeester besluit de gevraagde ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken op 30 april 2012 van 12.00 uur tot 19.00 uur op het terras van café Loetje aan de Zevenend 21-23, onder voorschriften te verlenen.

Onderwerp: Woning Mariekenpad.
Besluit - Het college besluit:
 1. Voor de berekening van de hoogte van het terug te betalen bedrag op basis van het “antispeculatiebeding” uit te gaan van het getaxeerde bedrag.
 2. Bevestigen aan het notariskantoor dat de gemeente Laren royement verleent voor de hypothecaire inschrijving na overmaking van het af te lossen bedrag.  
 3. Het te ontvangen bedrag ad € 112.998,48 te verantwoorden met de zomernota 2013 Laren als incidentele bate. In de zomernota tevens te verwerken de eventueel ontstane incidentele last inzake te maken kosten groot onderhoud Kerklaan 1, voor het deel welke niet verrekend kan worden met de voorziening groot onderhoud Kerklaan1. Tevens in de zomernota opnemen de incidentele last voortkomende uit een noodzakelijk aanpassing (uitbreiding) van de politiepost welke ingehuisd is in de Brandweerkazerne Laren.
 4. De raad over de financiële verantwoording een memo te zenden.

Onderwerp: Begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 GR Veiligheidsregio.
Besluit - Het college besluit:
 1. De raad te adviseren in te stemmen met de Larense bijdragen zoals deze zijn opgenomen in de begroting voor het jaar 2013 van de GR Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek.
 2. Af te zien van het indienen van een zienswijze op de begroting 2013 bij de veiligheidsregio.
 3. De raad te adviseren in te stemmen met de MJB 2014-2016 van de GR Veiligheidsregio.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Nota van Inlichtingen prekwalificatie aanbesteding Bremanpark.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de Nota van Inlichtingen voor de prekwalificatie in de aanbesteding Bremanpark en deze Nota van Inlichtingen toe te voegen aan de selectieleidraad.

Onderwerp: Bezwaar inzake (onderdeel) intrekking bouwvergunning uit 1997, perceel Melkweg 64.
Besluit - Het college besluit conform het advies van de commissie:
 1. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit tot intrekking van de bouwvergunning van 1 april 1997 in stand te laten met aanvulling van het intrekken van de bouwvergunning van 24 mei 1983;
 3. de motivering van het besluit te verbeteren zoals is aangegeven in het advies;
 4. het verzoek om vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase af te wijzen.
Onderwerp: Advisering n.a.v. begroting 2013 Gewest Gooi & Vechtstreek.
Besluit - Het college besluit:
 1. De raad te adviseren in te stemmen met de Larense bijdragen zoals deze zijn opgenomen in de begroting voor het jaar 2013 van het Gewest Gooi & Vechtstreek.
 2. Af te zien van het indienen van een zienswijze op de begroting 2013 bij het Gewest.
 3. Maken van voorbehoud op de meerjarenraming 2014-2016 van het Gewest vanwege het ontbreken van een toelichting op de meerjaren ontwikkelingen.
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Actiepuntenverslag van het signaleringsoverleg jeugd gemeente Laren van 22 maart 2012. (E.J. Roest)
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van het actiepuntenverslag van het signaleringsoverleg jeugd gemeente Laren van 22 maart 2012.
 
Onderwerp: RAP/Regionale woonvisie.
Besluit - Het college besluit conform het voorstel van het gewest Gooi en Vechtstreek:
 1. de portefeuillehouder volkshuisvesting in vervolg te mandateren om namens het college van Laren in het regionale portefeuillehoudersoverleg wonen, welzijn zorg (wwz) te beslissen over ondergeschikte afwijkingen van het regionaal actieprogramma/regionale woonvisie.
Onderwerp: Diensten Versa Welzijn.
Besluit - Het college besluit:
 
 1. in te stemmen met de in de bijlage omschreven diensten die in 2012 door Versa Welzijn uitgevoerd worden;
 2. de commissie M&F een zienswijze te vragen op de omschreven diensten;
 3. de diensten, na behandeling in de commissie, vast te leggen in een ’prestatieafspraken 2012’ met Versa Welzijn;
 4. de ’prestatieafspraken 2012’ als vertrekpunt te gebruiken voor de doorontwikkeling van het sociaal, cultureel en maatschappelijk werk in Laren voor 2013 en volgende jaren.


Rondvraag / Actiepunt
--