Collegebesluitenlijst Laren 8 januari 2013

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 januari 2013

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare en vertrouwelijke besluitenlijst d.d.
18 en 20 december 2012 en 28 december 2012
Besluit: De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

 
Onderwerp: Bezwaarschrift tegen het besluit waarbij twee parkeerplaatsen zijn aangewezen, bestemd voor het parkeren van een elektrisch voertuig.
Besluit: Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen, het bezwaarschrift van bezwaarmaker niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong 

Onderwerp: Aanvulling Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013.
Besluit: Het college besluit het aangepaste handhavingsuitvoeringsprogramma voor 2013 vast te stellen en ter kennisname aan de Raad te sturen.
 
Onderwerp: Reconstructie Heideveldweg.
Besluit: Het college besluit:
  1. variant A (inclusief de marginale aanpassingen zoals besproken tijdens de informatieavond e nadere afspraken in ‘t veld) vast te stellen;
  2. variant A gedurende 6 weken ter inzage te leggen en de bewoners de gelegenheid te bieden hun zienswijze kenbaar te maken;
  3. een aanvraag te doen voor het kappen van 17 eiken (herplant 10 stuks);
  4. het resterende bedrag van € 429.348,- voor het project Heideveldweg/Veldweg/Oosterend) aan te wenden;
  5. de verschuiving van bedragen (riool-wegdeel) i.v.m. de Blaricummertollaan mee te nemen in de kadernota 2014.
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

 
Onderwerp: Bouwen in afwijking van het bestemmingsplan voor mantelzorg. (E.J. de Jong)
Besluit: Het college besluit het beleid voor het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan voor mantelzorg vast te stellen.
 
Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot voortzetting uitkering met nabetaling.
Besluit: Het college besluit, gezien de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam en het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, de beslissing op bezwaar van 6 augustus 2012 te herzien en het bestreden besluit onder aanvullende motivering in stand te laten.

Rondvraag / Actiepunt

Rondvraag: Memo brief burgerrechtenvereniging Vrijbit inzake verwijdering vingerafdrukken reisdocumentenadministratie
Actie: Akkoord met verzending aan de raad.

Rondvraag: Memo n.a.v. verzoek wijziging winkeltijdenverordening
Actie: Akkoord met verzending aan de raad.