Collegebesluitenlijst Laren 5 februari 2013

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 februari 2013

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare en vertrouwelijke besluitenlijst d.d. 29 januari 2013.
Besluit - De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Kroningsfeest.
Besluit - Het college besluit t.b.v. een aantal nog in te vullen aktiviteiten, waaronder het planten van een Koningslinde, uit onvoorzien een bedrag van
€ 7.500,- beschikbaar te stellen.
 


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Vervangende nieuwbouw Blaricummer Tollaan 10.
Besluit - Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan een binnenplanse ontheffing en een kruimelafwijking om vervangende nieuwbouw aan de Blaricummer Tollaan mogelijk te maken.

Onderwerp: Jaarrekening 2012 investeringsprojecten.
Besluit - Het college besluit de afsluitingsprocedure investeringen in werking te stellen.

Onderwerp: Resultaat bestemming 2011/overheveling exploitatie budget 2011 naar 2012.
Besluit - Het college besluit:
  1. Bij de vaststelling van het exploitatieresultaat 2012 voor te stellen het benodigde budget van € 558.312 in 2013 beschikbaar te stellen.
  2. Te dekken vanuit de algemene reserve een bedrag van € 385.025.
  3. Het DNA-markeer project vooralsnog te laten vervallen (en dit voor te leggen aan de raad bij het Veiligheidsplan) waardoor nog te dekken uit het rekeningresultaat een bedrag van € 138.287.
  4. Dit besluit te verwerken bij de vaststelling van de jaarrekening 2012.
Onderwerp: Sluisje De Rijt-Torenlaan.
Besluit - Het college besluit, na grondige beschouwing van het politie-advies en overwegende het economisch perspectief, waarbij bereikbaarheid voor de buurt essentieel is, de historische en overzichtelijke situatie, die niet tot ongelukken heeft geleid, en de reacties van de buurt, toch de huidige situatie ter plekke te handhaven en geen verdere aanpassingen te doen.
 
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

--
 
 

Rondvraag / Actiepunt

--