Collegebesluitenlijst Laren 3 juni 2013

BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
d.d. 3 juni 2013 aanvang 15.00 uur
 
Aanwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 juni 2013

Portefeuille allen

Onderwerp- Openbare besluitenlijst d.d. 28 mei 2013.
Besluit- De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Portefeuille burgemeester E.J. Roest

Onderwerp- Verkoop bloot eigendom percelen grond gelegen aan de Rijksweg-West 37
Besluit- Het college besluit:
  1. Tot het in erfpacht uitgeven van de door de grondruil verkregen percelen grond.
  2. Tot verkoop over te gaan van het bloot eigendom van de in erfpacht uitgegeven percelen grond tegen een taxatieprijs van € 250.000,00 kosten koper.
  3. De opbrengst van € 250.000,00 te verantwoorden op 6.830.01 -833.100 en
  4. Het voordelig resultaat te betrekken bij de Zomernota 2013.
Onderwerp-Aanvullende informatie energielabel gemeentelijke gebouwen.
Besluit-Het college besluit:
  1. In te stemmen met het aanbesteden van het energielabel gemeentelijke gebouwen voor de panden die vallen onder de wettelijke verplichting.
  2. De kosten voor het energielabel voor het gemeentehuis ten laste te brengen van de post milieu 672301 / 634600.
  3. Kennis te nemen van de nieuwe richtlijnen.
  4. Kennis te nemen van het feit dat als de gemeentelijke gebouwen een nieuwe huurder krijgen of de gebouwen verkocht worden er een energielabel overlegd moet worden.
Onderwerp-Evenementenvergunning “Het Zomerfeest van de Larense Montessorischool”.
Besluit-De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft:
 
  1. Vergunning voor het organiseren van het evenement “Het Zomerfeest van de Larense Montessorischool” op 21 juni 2013 van 17.00 tot 22.00 uur (uitwijkdata 26 juni 2013 of 28 juni 2013);
  2. Vrijstelling van het betalen van leges.

Portefeuille wethouder E.J. de Jong

--

Portefeuille wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp-Ambitiedocument Crailo
Besluit-Het college besluit dit onderwerp aan te houden voor nader (in)formeel overleg met de provincie.
Onderwerp-Jaarverslag SOZA HBEL 2012
Besluit-Het college besluit kennis te nemen van het jaarverslag en deze ter kennisneming toe te sturen aan de raad.

Rondvraag--     Actiepunt--