Collegebesluitenlijst Laren 2 april 2013

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer G.H. Veerman, loco-secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 april 2013

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 26 maart 2013.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Bezwaar inzake een geweigerde omgevingsvergunning voor het kappen van een gewone beuk. (E.J. de Jong)
Besluit - Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften gedeeltelijk over te nemen, dat wil zeggen het bestreden besluit te herroepen en de omgevingsvergunning (alsnog) te verlenen met een herplantplicht én voorts het verzoek om proceskostenvergoeding in de bezwaarfase af te wijzen.
 
Onderwerp: Besluit hogere grenswaarden voor het bouwplan Rosa Spierhuis aan de Hector Treublaan 1 te Laren.
Besluit- Het college stemt in met het besluit hogere grenswaarden voor de realiseren nieuwbouw van het Rosa Spierhuis aan de Hector Treublaan 1. Na bekendmaking wordt het besluit samen met het bestemmingsplan Laren-west gedurende 6 weken ter inzage gelegd.
 
Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek.
Besluit- Het college besluit:
  1. De gemeenschappelijke regeling “Regeling Gooi en Vechtstreek” te wijzigen door vaststelling van bijgevoegd ontwerp voorstel met toelichting, nr. 12.0014647, alsmede de raad voor te stellen dienovereenkomstig te besluiten;
  2. De raad tevens voor te stellen om onder voorbehoud van totstandkoming en inwerkingtreding van de ad 1 bedoelde wijziging, met ingang van de inwerkingtreding daarvan alle tot dat moment genomen besluiten tot benoeming van raads- en collegeleden als lid of plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Gewest Gooi en Vechtstreek in te trekken, onder gelijktijdige benoeming van burgemeester E.J. Roest als lid en wethouder E.J. de Jong als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Tussenrapportage oninbare debiteuren.
Besluit - Het college besluit verdere invordering van de in de bijlage genoemde posten te staken en af te boeken ten laste van de post voorziening dubieuze debiteuren.
 
Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot wegslepen van geparkeerde auto van Plein 1945.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van 4 maart 2013 van de Commissie voor de bezwaarschriften en het bestreden besluit in stand te laten.
 


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Beschikbaar stellen van structurele kosten voor Sociale kaart MEE.
Besluit - Het college besluit jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen voor onderhoud- en licentiekosten voor de sociale kaart van MEE. De structurele kosten ad € 473 kunnen gedekt worden uit Wmo, uitvoeringskosten (662002 /642212).


Rondvraag / Actiepunt

Onderwerp: Decentralisatie AWBZ.
Besluit - Het college heeft behoefte aan nader inzicht in de gevolgen van de decentralisatie van de AWBZ voor de gemeente gelet op mogelijke uitbreiding van voorzieningen en de financiële gevolgen daarvan.
Actie - Het college verzoekt de afdeling MO in aansluiting op al lopende acties –in overleg met de VNG- een notitie voor te bereiden waarin de gevolgen van de decentralisatie AWBZ (en de andere decentralisaties) voor de gemeente inzichtelijk worden gemaakt.