Collegebesluitenlijst Laren 28 januari 2013

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 februari 2013

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 22 januari 2013.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Samenwerking salarisadministraties.
Besluit - Het college besluit vooralsnog niet akkooord te gaan met een virtuele vorm van samenwerking op het gebied van salarisadministratie.
 
Onderwerp: Reglement Burgerlijke Stand.
Besluit - Het college besluit het reglement burgelijke stand vast te stellen en het oude reglement van 2010 in te trekken.
 
Onderwerp: Ontwerpbesluit hogere grenswaarden voor het bouwplan Rosa Spierhuis aan de Hector Treublaan 1 te Laren.
Besluit - Het college besluit, gelet op het maatschappelijk belang, in te stemmen ontwerpbesluit hogere grenswaarden voor de te realiseren nieuwbouw van het Rosa Spierhuis aan de Hector Treublaan 1 en het na bekendmaking 6 weken ter inzage te leggen.
 
Onderwerp: Vergunning Circus Sijm 2013.
Besluit - De burgemeester besluit vergunning te verlenen voor het geven van voorstellingen door Circus Sijm op 22 en 23 oktober 2013.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Aanvullende memo aan de raad t.b.v. raadsvoorstel 13 november 2012 project reconstructie N525.
Besluit - Het College besluit:
  1. in te stemmen met de bijgevoegde memo van de wethouder aan de raad m.b.t. het project reconstructie N525
  2. de memo toe te zenden aan de raad met het voorstel om de benodigde verklaring van geen bedenkingen te verlenen.
Onderwerp: Bezwaar tegen besluit van het college ontheffing ingevolge de Wet Milieubeheer en APV te weigeren voor het verbranden van tuinafval.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van 28 december 2012 van de Commissie voor de bezwaarschriften en het bestreden besluit in stand te laten onder aanvullende motivering.
 
Onderwerp: Het intensiveren van de samenwerking in de waterketen met het waterschap AGV en  buurtgemeenten.
Besluit - Het college besluit:
  1. In te stemmen met bijgevoegde (concept) Mantelovereenkomst BOWA en een nauwere samenwerking in de waterketen, samen met de gemeenten Blaricum en Eemnes;
  2. De burgemeester geeft volmacht aan portefeuillehouder Water om de overeenkomst te tekenen.
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift betreffende een aanvraag om leerlingenvervoer.
Besluit - Het college besluit:
  1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie deels over te nemen, maar niet te volgen op het punt van artikel 29, de hardheidsclausule van de Verordening Leerlingenvervoer toe te passen.
  2. Het besluit van 12 september 2012 te handhaven, te weten toekenning van vergoeding op basis van openbaar vervoer met begeleiding.

 

Rondvraag / Actiepunt

--