Collegebesluitenlijst Laren 26 maart 2013

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 april 2013

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 19 maart 2013.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest


Onderwerp: Koningslinde.
Besluit -
 1. Het College besluit om op het Zevenend een honingdragende Koningslinde te planten (Tilia europaea).
 2. De kosten voor het planten incl. sierhekwerk te dekken uit het budget bomen onderhoud 656001 634602.
 3. In overleg met de afdeling communicatie en het Oranjecomite dag en tijdstip te bepalen.
Onderwerp: Diverse (onderhouds)werkzaamheden ter hoogte van Drift 23. (E.J. de Jong)
Besluit - Het college besluit:
 1. onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan het groen bij het oorlogsmonument aan de Drift (verwijderen boomstronk en klimop, snoeien bomen en egaliseren perkje)
 2. ter hoogte Drift 23 een spiegel te plaatsen om eventuele verkeersonveilige situaties te voorkomen
 3. de antwoordbrief vast te stellen.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong


Onderwerp: Een aanvraag om een tegemoetkoming in beweerdelijk geleden planschade.
Besluit - Het college besluit conform het advies van de planschadeadviseur de aanvraag af te wijzen.

Onderwerp: WOB verzoeken IBP project (N525).
Besluit - Het college besluit:
 1. De termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen op de ingekomen WOB verzoeken te verlengen tot uiterlijk 28 april 2013.
 2. De verzoeker dienovereenkomstig te informeren middels bijgevoegde ontwerpbrief.
Onderwerp: Logo Raadhuis.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het voorgestelde logo.

Onderwerp: Huisvestingsprobleem.
Besluit - Het collegebesluit het urgentieverzoek af te wijzen. Niet gebleken is, dat het hier om een zeer bijzondere situatie gaat, die een beroep op de hardheidsclausule rechtvaardigt.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan


Onderwerp: Subsidie 2013 Vogelopvangcentrum Midden-Nederland.
Besluit - Het college besluit:
 1. de motivering van de beschikking over subsidie 2013 te herzien
 2. het Vogelopvangcentrum Midden Nederland de opdracht te geven gedurende één jaar vogels die in de gemeente Laren zijn gevonden waar van aangenomen mag worden dat deze een eigenaar hebben in bewaring te nemen en dit gedurende 14 dagen te bekostigen
Onderwerp: Aanvraag eenmalige subsidie boek “van HOUT naar BRONS” .
Besluit - Het college besluit:
 1. subsidie te weigeren
 2. voor representatieve doeleinden 5 exemplaren van het boek “van HOUT naar BRONS”  te kopen
 3. de kosten: € 200,- te dekken uit het budget representatie 600206-634450
Onderwerp: Afsluiten contract met Graficiënt B.V. voor de uitgave van het Larens Journaal en mandateren ondertekening.
Besluit - Het college besluit:
 
een overeenkomst aan te gaan met Graficiënt B.V. voor het vervaardigen van het Larens Journaal. Looptijd van de overeenkomst is 4 jaar (ingangsdatum: 1 april 2013)
 
De burgemeester besluit:
de verantwoordelijk portefeuillehouder de heer J.W. van der Zwaan volmacht te verlenen om de overeenkomst met Graficient B.V. te tekenen
 
Onderwerp: Bezuiniging op subsidies in 2014.
Besluit - Het college besluit:
 1. in te stemmen met een structurele bezuiniging van 2,5 % in 2014 voor alle subsidieontvangers die zij subsidieert;
 2. deze bezuiniging niet door te voeren voor Versa Welzijn en Singer Laren;
 3. in de DVO 2013 de stelpost flexibele uren met 94,5 uur af te ramen en deze in te zetten voor de voorgestelde bezuiniging;
Onderwerp: Bezuiniging op subsidies 2014 en verder van Versa.
Besluit - Het college besluit:
 1. akkoord te gaan met de invulling per jaarschijf van de voorgestelde bezuinigingen voor Versa Welzijn in 2014 en verder; tenzij reeds aangegane verplichtingen het ons onmogelijk maken op onderdelen op korte termijn invulling te geven aan bezuinigingen
 2. in te stemmen met het beschreven te volgen proces;
 3. in te stemmen met de vragen die uitgewerkt dienen te worden in de bestuursopdracht.


Rondvraag / Actiepunt

--