Collegebesluitenlijst Laren 26 februari 2013

Aanwezig:

de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw drs. B.G.C. Binkhorst, loco-secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013

 


Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 19 februari 2013.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Vergunning ex Wabo (milieudeel omgevingsvergunning) ten behoeve van garage Willenborg/tankstation Autofood, Zevenend 35 te Laren.
Besluit - Kennis te nemen van:
- inhoud, strekking en verlening van de definitieve omgevingsvergunning;
Akkoord te gaan met:
  1. de beperking van de openstelling van het onbemande tankstation tot dag- en avondperiode (tot 21.00 uur);
  2. de plicht tot het plaatsen van een brandmuur;
  3. de overige voorschriften;
  4. het vervolg van de procedure (terinzagelegging).
Onderwerp: Ontwerp Milieubeleidsplan 2013-2016 met bijbehorend Uitvoeringsprogramma 2013-2016.
Besluit - Het college besluit om:
  1. het ontwerp van het Milieubeleidsplan 2013-2016 vast te stellen
  2. deze vrij te geven voor de inspraak conform de inspraakverordening gemeente Laren 2008
  3. de Raad het ontwerp ter kennis aan te bieden middels bijgaande memo.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Reconstructie Veldweg en Oosterend.
Besluit - Het college besluit de plannen voor de reconstructie van de Veldweg en het Oosterend vast te stellen en de bewoners daarvan in kennis te stellen.
 
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Plan van aanpak transitie jeugdzorg Gooi & Vechtstreek.
Besluit -
  1. Het college besluit om in te stemmen met het “Plan van aanpak transitie jeugdzorg Gooi en Vechtstreek” en dit plan van aanpak ter kennisname aan de raadsleden aan te bieden;
  2. Het college besluit om voor de uitvoering van het “Plan van aanpak transitie jeugdzorg Gooi & Vechtstreek” een bedrag van € 18.720,- betaalbaar te stellen uit 662002/600218;
  3. Het college besluit de memo  “transitie jeugdzorg” ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden.
 

Rondvraag / Actiepunt

Onderwerp; Houtzagerij.
Besluit - Het college besluit eerst een bestuursopdracht (á la Co Bremanlaan) naar buiten te brengen, alvorens namens de gemeente verdere stappen worden ondernomen.
Actie -  Opstellen bestuursopdracht Beleidsregie/RMO

Onderwerp: Intrekking Drank- en Horecavergunning Beide Buren, Brink 18a.
Besluit - De burgemeester bespreekt met het college zijn besluit de Drank- en Horecavergunning d.d. 26 mei 2011 verleend aan Proeverij de Coeswaerde B.V., t.a.v. mevrouw A. Brunsman in te trekken.
Gevolg hiervan is dat mevrouw C. van Ginkel-Rodenburg, als feitelijk uitbater van restaurant Beide Buren, aan te schrijven dat hij voornemens is het pand Brink 18a te sluiten omdat gehandeld wordt in strijd met artikel 3 Drank- en Horecawet.
Actie - Uitvoering V&H