Collegebesluitenlijst Laren 23 mei 2013

BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
d.d.  23 mei 2013 aanvang 9.00 uur

 

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer G.H. Veerman, loco secretaris
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 mei 2013

Portefeuille wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp- BEL Zwembad
Beluit- Het college besluit, gehoord de discussie in de gezamenlijke bijeenkomst van stuurgroep Bel Zwembad en de vertegenwoordigers van de drie raden d.d. 22 mei 2013 het volgende addendum aan het raadsvoorstel BEL Zwembad (2013/18) toe te voegen:
  1. De uitwerking van het plan SBL richt zich op variant A;
  2. Indien blijkt dat uitvoering van deze variant binnen € 400.000,-- niet haalbaar is, zullen concessies worden gedaan aan variant A, de € 400.000,-- blijft leidend;
  3. Uiterlijk 1 januari 2014 gaat ‘de Biezem’ over in het BEL zwembad;
  4. De verbouwingswerkzaamheden worden uitgevoerd voor rekening en risico van de contractpartner, te weten de gemeente Laren;
  5. De bijdragen worden geïndexeerd volgens CPI alle huishoudens;
  6. De duur van de overeenkomst wordt nader uitgewerkt met als uitgangspunt de economische levensduur;
  7. Bij calamiteiten treden partijen met elkaar in overleg over de alsdan ontstane situatie.
Het addendum wordt voorts ter kennisname gestuurd aan de colleges en raden van Blaricum en Eemnes.
 

Rondvraag--     Actiepunt--