Collegebesluitenlijst Laren 22 januari 2013

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer drs. G.H. Veerman, loco-secretaris
 
Afwezig:
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 januari 2013

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare en vertrouwelijke besluitenlijst d.d. 15 januari 2013.
Besluit - De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
 
Onderwerp: Tussentijdse aanpassingen van de DVO 2012 gemeente Laren, waarbij sprake is van verschuivingen tussen programma’s.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Kaderbrief 2014 GR Veiligheidsregio.
Besluit - Het college stemt in met het beantwoorden kaderbrief 2014 GR Veiligheidsregio.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Aanwenden budgetten Leemzeulder/Naarderstraat.
Besluit - Het college besluit:
  1. een bedrag van € 60.000,- van het in de begroting 2013 (investeringsplanning jaarschijf 2013) opgenomen budget voor het reconstrueren van wegen aan te wenden voor het reconstrueren van de Leemzeulder tussen Raboes en de entree van Julianaoord.
  2. niet akkoord te gaan met het aanwenden van het bedrag van € 40.392,- uit de begroting 2013 (investeringsplanning restant 2011) voor de voet-fietspaden op de Naarderstraat.
 
Onderwerp: Takenlijst OFGV plus lijst te controleren inrichtingen.
(E.J. Roest)
Besluit -
  1. Het college stelt de bijgevoegde lijst van de per 1/1/2013 aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek over te dragen werkzaamheden vast.
  2. Het college stelt de in het kader van de Wet Milieubeheer te controleren inrichtingen in 2013 vast.
Onderwerp: Memo voortgang Plan Smeekweg.
Besluit -  Het college gaat akkoord met de memo.

 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Vrijwilligerswerk.
Besluit - Het college besluit:
1. In 2013 een vrijwilligersavond te houden zonder de Wally Moes vrijwilligersprijzen uit te reiken;
2. De vrijwilligersavond in 2013 niet in Singer te houden, maar op een locatie die geschikt is om contact tussen vrijwilligers van verschillende organisaties te bevorderen

Onderwerp: Overeenkomst CJG procesregisseur.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met deze samenwerkingsovereenkomst met Huizen.
 
Onderwerp: Verzoek tot toestemming voor opheffing van een gesubsidieerde stichting.
Besluit - Het college besluit toestemming te verlenen voor opheffing van de stichting.
 


Rondvraag / Actiepunt
 --