Collegebesluitenlijst Laren 21 mei 2013

BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
d.d.  21 mei 2013 aanvang 9.00 uur

 

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer G.H. Veerman, loco secretaris
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 mei 2013

Portefeuille allen

Onderwerp- Openbare besluitenlijst d.d. 14 mei 2013.
Besluit- De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.


Portefeuille burgemeester E.J. Roest

Onderwerp- Evenementenvergunning Kermis Laren van 29 juni tot en met 4 juli 2013.
Besluit- Het college besluit vergunning te verlenen voor het organiseren en laten plaatsvinden van de kermis van 29 juni tot en met 4 juli 2013.

Onderwerp- Samenwerking in Gooi en Vechtstreek
Besluit- Het college besluit na overleg met de andere BEL gemeenten het bijgevoegde raadsvoorstel en de concept-reactie om instemming voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Portefeuille wethouder E.J. de Jong

Onderwerp- Vaststelling bestemmingsplan Laren-West
Besluit- De raad voor te stellen het bestemmingsplan Laren-West gewijzigd vast te stellen.
Onderwerp- Monumentenonderzoek 2012 en vervolgprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van Laren besluit gezien de resultaten van het monumentenonderzoek 2012 en gezien de preadviezen van de BEL-commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit:
1. Het voornemen uit te spreken om voor de adressen op lijst A behorende bij dit voorstel in tranches de procedure tot aanwijzing als gemeentelijk monument te starten en de eigenaren hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Voor 1 object en 1 ensemble zal wegens het bijzondere karakter een extra gesprek vooraf plaats vinden.
2. Het voornemen uit te spreken om de panden op lijst B behorende bij dit voorstel mee te nemen in de actualisering van de Welstandsnota en de daarbij horende lijst van beeldbepalende panden.

3. Besluit aan de objecten en ensembles op lijst C behorende bij dit voorstel geen status te verlenen.
4. Besluit wegens hun bijzondere karakter een tussenstap te zetten voor:
      de Algemene Begraafplaats aan de Hilversumseweg;
      de RK begraafplaats aan de Hilversumseweg;
      de muziektent (categorie mobiele objecten)
5. De raad te informeren middels bijgevoegd memo

Onderwerp-Advisering n.a.v. (de 2e) opgestelde begroting 2014 Regionale Uitvoerings-Dienst (RUD) - omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).
Besluit- Het college besluit:
1. de raad te adviseren in te stemmen met de Larense bijdragen zoals deze zijn opgenomen in de begroting voor het jaar 2014 van de OFGV/RUD
2. af te zien van een zienswijze op de begroting 2014 bij de OFGV
Onderwerp- Concept-welstandsnota Laren 2013 voor inspraak ter inzage leggen.
Besluit- Het college besluit:
  1. In te stemmen met de concept-welstandsnota Laren 2013;
  2. Over dit concept de gevoelens en meningen te peilen van de Commissie R&I;
  3. Afhankelijk van de reactie van Commissie R&I de concept-welstandsnota Laren 2013 vrij te geven voor inspraak.
  4. De kosten ad. € 5.100 excl. BTW via de Zomernota bij te ramen op kostenplaats 682204 (welstandsverlening).
Onderwerp- Kadernota 2014-2017
Besluit- Het college besluit:
1. De kadernota aan de gemeenteraad ter besluitvorming aan te bieden
2. Akkoord te gaan met bijgevoegd concept raadsvoorstel
 

Portefeuille wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp- Stand van zaken Strategische visie Laren
Besluit-Het college besluit het raadsmemo ter kennis name aan te bieden aan de gemeenteraad


Rondvraag--     Actiepunt--