Collegebesluitenlijst Laren 19 maart 2013

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 maart 2013

 


Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 12 maart 2013.
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--
 
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: “Evaluatie Informatieplan 2010-2012”. 
Besluit - Het college besluit “Evaluatie Informatieplan 2010-2012” voor kennisgeving aan te nemen en voor kennisgeving door te leiden aan de Gemeenteraad.
 
Onderwerp: Uitspraak rechtbank Amsterdam Hilversumseweg 44.
Besluit - Het college besluit:
  1. Pro forma hoger beroep in te dienen tegen de uitspraak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  2. In te stemmen dat de motivering van het hoger beroepschrift, namens het college van B&W van Laren mag plaatsvinden door de afdelingsmanager Vergunningen & Handhaving van de BEL Combinatie.
 
 
Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Actiepuntenverslag signaleringsoverleg jeugd gemeente Laren van 13 december 2012 en 7 maart 2013.
(E.J. Roest)
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van het actiepuntenverslag van het signaleringsoverleg jeugd gemeente Laren van 13 december 2012 en 7 maart 2013.
 
Onderwerp: Regionaal Programma Wonen 2012; evaluatie vernieuwd systeem woonruimteverdeling.
Besluit - Het college besluit:
  1. kennis te nemen van de Infobrief Regionaal Programma  WONEN 2012;
  2. in te stemmen met de aanbevelingen als vermeld in de oplegger: Evaluatie Woonruimteverdeling (concept februari 2013);
  3. Infobrief Regionaal Programma WONEN 2012 en de oplegger inclusief de evaluatierapportage ter informatie te zenden aan de raad.
Onderwerp: Uitkering verzekering ivm brand voormalig bibliotheekgebouw.
Besluit - Het college besluit:
  1. in te stemmen met het aanbod van de verzekeringsmaatschappij om tegen finale kwijting over en weer de schade-uitkering nader vast te stellen op een bedrag van € 1.000.000,- en daarmee een extra inkomst te verwerven van € 276.037,26 boven de reeds eerder ontvangen schade-uitkering.
  2. de portefeuillehouder te mandateren de kwestie formeel af te wikkelen.
 
Onderwerp: Herinneringsmok ter ere van de inhuldiging van Prins Willem Alexander op 30 april 2013
Besluit - Het college besluit:
  1. Een herinneringsmok aan de leerlingen van het primair onderwijs en de peuterspeelzalen beschikbaar te stellen ter gelegenheid van de inhuldiging van Prins Willem Alexander op 30 april 2013. De kosten hiervoor worden voor de helft gedeeld met de basisscholen en peuterspeelzalen.
  2. Het totale aandeel van de gemeente Laren is € 1.075,-- (zijnde 50% van € 2.150,--). Het bedrag ad € 232,20 kan gedekt worden over kostenplaats 642001/634900 (openbaar onderwijs/overige diensten) en het bedrag ad € 842,80 kan gedekt worden op kostenplaats 642201/634900 (bijzonder onderwijs/overige diensten).

Rondvraag / Actiepunt
 --