Collegebesluitenlijst Laren 19 februari 2013

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 februari 2013

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare en vertrouwelijke besluitenlijst d.d.
12 februari 2013.
Besluit - De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Dorpsdiner 26 mei 2013.
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen/besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
  1. Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Laren vergunning voor het organiseren en laten plaatsvinden van het Dorpsdiner op zondag, 26 mei 2013 van ± 17.00 tot 23.00 uur;
  2. Op grond van artikel 3 lid 1 van de Zondagswet ontheffing om op zondag gerucht te verwekken ten behoeve van het Dorpsdiner;
  3. Op grond van artikel 4:3 van de Legesverordening 2013/artikel 9 lid 7 van de Precarioverordening vrijstelling te verlenen van het betalen van leges en precariobelasting;
  4. Geen kosten in rekening te brengen voor het verbruik van elektriciteit.
Onderwerp: Evenementenvergunning Trendymarkt (non-food, food, biologisch, home en living, home made ontwerpen, kunst, antiek en brocante artikelen op 30 maart 2013 op Plein 1945 in Laren.
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
  • vergunning voor het als pilot organiseren van een Trendymarkt op zaterdag 30 maart 2013 op een deel van het plein 1945, conform tekening
Onderwerp: Op weg naar dubbellaags ZOAB op de rijksweg A27.
Besluit - Het college besluit:
  1. in te stemmen met de bestuursopdracht ‘Op weg naar dubbellaags ZOAB op rijksweg A27’;
  2. de bestuursopdracht ‘Op weg naar dubbellaags ZOAB op rijksweg A27’ voor te leggen aan de raad.
  3. de kosten ter grootte van € 5.433 te dekken uit het door het rijk ter beschikking gestelde budget voor het actieplan geluid.
Onderwerp: Vervanging zwangerschapsverlof.
Besluit - Het college besluit:
  1. dat vervanging van de bestuurssecretaresse tijdens haar zwangerschapsverlof noodzakelijk is.
  2. de verwachte meerkosten (circa € 25.000) ten laste te brengen van kostenplaats 600201/630000 (bestuursondersteuning) en te verwerken in de zomernota.

 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Planning aanbestedingsadvies BEL-zwembad.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de memo “planning aanbestedingsadvies” en deze memo ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden.

Onderwerp: Interim managementletter 2012 gemeente Laren.
Besluit - Het college besluit de interim managementletter 2012 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: WOB-verzoek van de heer N. Bijvoet.
Besluit - Het college besluit de gevraagde stukken aan verzoeker toe te sturen en deze tevens aan de raadsleden ter kennis te brengen.

Onderwerp: Verzoek tot kap van twee bomen en verplaatsen oorlogsmonument aan de Drift.
Besluit - Het college besluit niet akkoord te gaan met de kap en de verplaatsing van het monument.
 


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan
--


Rondvraag / Actiepunt
--