Collegebesluitenlijst Laren 15 januari 2013

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 8 januari 2013.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: De klachtenregeling van de gemeente Laren.
Besluit - Het college besluit
 1. de Klachtenregeling van de gemeente Laren 2008 in te trekken en de Klachtenregeling van de gemeente Laren 2013 vast te stellen, voor zover het zijn bevoegdheden betreft; en
 2. de raad voor te stellen de Klachtenregeling van de gemeente Laren 2008 in te trekken en de Klachtenregeling van de gemeente Laren 2013 vast te stellen, voor zover het zijn bevoegdheden betreft.
Onderwerp: Mandaatbesluit wegsleepregeling.
Betreft - Het college besluit onder gelijktijdige intrekking van het besluit van 1 augustus 2009 het mandaatbesluit 2013 wegsleepregeling vast te stellen (technische aanpassing door gewijzigde omstandigheden).

Onderwerp: Jaarverslag Veiligheid 2012 en Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013.
Betreft -
 1. Het college besluit het Jaarverslag Veiligheid 2012 vast te stellen;
 2. Het college besluit het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 vast te stellen;
 3. Het college besluit het Jaarverslag Veiligheid 2012 ter kennisgeving en het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 ter instemming door te geleiden naar de gemeenteraad.
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Aanwijzing invorderingsambtenaar/belastingsdeurwaarder.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het aanwijzingsbesluit tot invorderingsambtenaar, zoals vastgesteld op 28 februari 2012 in te trekken;
 2. De in bijgevoegd besluit genoemde functionarissen aan te wijzen als invorderingsambtenaar/belastingdeurwaarder.
Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Laren 2012-2017.
Betreft - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het definitief gemeentelijk rioleringsplan Laren 2012-2017.
 2. Het plan voor advies voor te leggen aan de commissie Ruimte en Infrastructuur.
 3. De raad in februari voor te stellen het gemeentelijk rioleringsplan Laren vast te stellen.
Onderwerp: Energielabel gemeentelijke gebouwen.
Betreft - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het aanbesteden van energiesprestatieadviezen voor 7 gemeentelijke gebouwen (energielabel utiliteitsgebouwen).
 2. Dit gezamenlijk aan te besteden met de gemeente Blaricum.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Leerlingenprognose en Ruimtebehoefte basis- en voortgezet onderwijs.
Betreft - Het college besluit:
 1. de rapportage “leerlingenprognose en ruimtebehoefte basis- en voortgezet onderwijs 2013-2030”voor kennisgeving aan te nemen;
 2. vast te stellen dat er geen noodzaak is tot het structureel dan wel tijdelijk plaatsen van lokalen ten behoeve van het basis- en voortgezet onderwijs;
 3. de rapportage van “leerlingenprognoses en ruimtebehoefte basis- en voortgezet onderwijs 2013-2030” ter inzage te leggen voor de raad.
 

 

Rondvraag / Actiepunt

--