Collegebesluitenlijst Laren 12 maart 2013

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 maart 2013Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 5 maart 2013.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Onderzoeken klanttevredenheid dienstverlening afdeling Publiek van de BEL Combinatie.
Besluit -
 1. Het college besluit de resultaten van de drie onderzoeken en de acties tot verdere verbetering van de dienstverlening ter informatie aan te nemen.
 2. Het college informeert de Raad middels bijgesloten memo.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Bestemmingsplan Laren-West.
Besluit - De raad voor te stellen het bestemmingsplan Laren-West gewijzigd vast te stellen.

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Laren-Noord.
Besluit -  Het besluit in te stemmen met:
 1. het behoud van de bestemming Bos op het perceel, lokaal bekend als het kerstbomenlandje
 2. het verwijderen van de aanduiding vrijwaringszone - zichtas
 3. een wijziging van de regel Natuur-Landgoed inhoudende het verwijderen van de daarin opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten aanzien van de zichtlijn.
 4. bijgevoegde zienswijzenota
 5. de raad voorstellen om bijgevoegd bestemmingsplan Laren-Noord NL.IMRO.0417.L002BPLarenNoord-2102 gewijzigd vast te stellen.
 6. het aangereikte voorstel inzake het intekenen van een nieuwe zichtas, voor kennisgeving aan te nemen.
Onderwerp: Afronding mediation N525.
Besluit - Het college besluit:
Met bijgaande memo en afschrift van de brief van de mediator de raad te informeren over de afronding van het mediation traject N525.

Onderwerp: Mandaat/machtigingenbesluit en aanwijzingsbesluit omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek (hierna: OFGV)
Besluit -
 1. Het college besluit bijgevoegd mandaat/machtigingenbesluit vast te stellen, zodat de OFGV in bepaalde (in de bijlage genoemde situaties) namens het college kan handelen in milieuzaken 
 2. Het college besluit tot een categoriale aanwijzing van toezichthouders die in dienst zijn bij de OFGV en namens het college toezicht kan houden op de naleving van milieuwetten
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Aanvraag meerjarige Welpart.
Besluit- Het college besluit de subsidie te weigeren omdat de activiteit al door andere instellingen wordt uitgevoerd en de aanvraag te laat is ingediend.
 
Onderwerp: Toestemming verlenen om foto’s van twee schilderijen uit de kunstcollectie Laren te publiceren.
Besluit- Het college besluit:
 1. toestemming te verlenen voor het publiceren van twee foto’s van schilderijen die in het bezit zijn van de gemeente Laren, betreffende het werk van Frans Langeveld: Distributie van kool      -1918- fotonummer DSC 6368 en Cornelis Vreedenburgh: Larense kermis (Carrousel op Larense kermis) fotonummer DSC 6432.
 2. de toestemming te formaliseren in een ondertekende gebruikersovereenkomst.
Onderwerp: Stand van zaken van het openbaar onderwijs in Gooi en Vechtstreek.
Besluit - Het college besluit de memo ter kennisname te zenden aan de gemeenteraad.
 

Rondvraag / Actiepunt
--