Collegebesluitenlijst Laren 12 februari 2013

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 februari 2013

 


Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 5 februari 2013.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Advies portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid Gooi en Vechtstreek d.d. 13 februari 2013.
Besluit - Het college stemt in met de adviesmemo voor het portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid Gooi en Vechtstreek d.d. 13 februari 2013.

Onderwerp: Ontsteken vuurwerk door Oranjecomitë.
Besluit -  Het college besluit in deze een verklaring van geen bezwaar af te geven naar de Provincie.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Plan voor integrale herinrichting van de Eemnesserweg te Blaricum en de Blaricummertollaan te Laren. 1.
Besluit -
 1. Het college besluit om het “Plan voor integrale herinrichting van de Eemnesserweg te Blaricum en Blaricummertollaan te Laren” voor het Larens deel vast te stellen.
 2. Het college besluit te kiezen voor herinrichting van de Eemnesserweg op basis van de voorkeursvariant “Nul+”.
 3. Het “Plan voor integrale herinrichting van de Eemnesserweg te Blaricum en Blaricummertollaan te Laren” aan de raad voor te leggen en de raad te vragen de keuze voor de voorkeursvariant “Nul+” te onderschrijven.
Onderwerp: Grondverkoop Kerklaan.
Besluit - Het college besluit:
 1. tot verkoop over te gaan van een perceel van 142 m2 voor een koopsom van € 50.000,- kosten koper,
 2. tot verkoop over te gaan van extra  13 m2 grond tegen een verkoopprijs van € 4.550,- kosten koper,
 3. de opbrengst van in totaal € 54.550,- te verantwoorden op 6.830.01-833.100;
 4. uit de verkoopopbrengst max. € 10.000,- beschikbaar te stellen voor de nodige aanpassingen van de Kerklaan ten gunste van 6.210.01;
 5. het bovenstaande te verwerken in de zomernota 2013.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Hoger beroep aanbesteding hulpmiddelen.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het instellen van hoger beroep tegen de definitieve uitspraak van de kortgedingrechter inzake gunning hulpmiddelen Gooi en Vechtstreek. Het college besluit de raad via bijgevoegde memo op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen.

Onderwerp: Beleids- en uitvoeringsplan maatschappelijke zorg Gooi & Vechtstreek 2013 t/m 2015.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met:
1. het beleids- en uitvoeringsplan maatschappelijke zorg Gooi en Vechtstreek 2013 t/m 2015;
2. de gemeentelijke bijdragen van in totaal € 164.358 voor 2015, verdeeld op basis van inwonertal d.d. 1-1-2014, voor de uitvoering van het plan en de verantwoording van de Larense bijdrage ad € 7.355 op kostenplaats 662003 (642519 en 642524);
het informeren van de raadsleden door middel van bijgevoegde memo
 
Onderwerp: Verordening wet maatschappelijke ondersteuning 2013.
Besluit - Het college besluit:
 1. Conform concept raadsvoorstel/besluit de raad voor te stellen de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Laren 2013 vast te stellen.
 2. De Beleidsregels behorende bij de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Laren 2013 vast te stellen.
 3. Nadere regels behorende bij de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Laren 2013 vast te stellen.
 4. Het Cak te mandateren om het eigen aandeel namens de gemeente op te leggen en te volmachtigen om dit namens de gemeente te innen.
 5. Kennis te nemen van de adviezen van de Wmo-raad Laren en regionale Wmo-raden ten aanzien van de Verordening, de Toelichting op de Verordening, de Beleidsregels, en Nadere regels behorende bij de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Laren 2013.
Onderwerp: Hervormingen in het sociaal domein.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met de “bestuursopdracht, gezamenlijke uitvoeringsagenda voor samenhang in het sociaal domein” en deze bestuursopdracht ter kennisname door te sturen naar de raadsleden.
 2. Bijgaande memo “decentralisatie AWBZ & hervormingen Wmo” ter kennisname te verzenden aan de raadsleden.
 

Rondvraag /  Actiepunt

Onderwerp: Memo voorbereiding kadernota en bezuinigingen. 
Besluit - Na bespreking in gezamenlijk overleg van de 3 colleges, akkoord met toezending aan de raadsleden en ter agendering in het presidium.
 
Onderwerp: Memo projectstructuur bezuinigingen. 

Besluit - Na bespreking in gezamenlijk overleg van de 3 colleges akkoord met memo.