Collegebesluitenlijst Laren 11 juni 2013

Aanwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 juni 2013

 

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 3 juni 2013.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Verhuur gemeentegrond aan de toekomstige koper van Werkdroger 6 te Laren.
Besluit - Het college besluit:
 1. Akkoord te gaan met de verhuur van ongeveer 500 m2 grond voor € 1.980,00 op jaarbasis met indexatie en
 2. De verhuur van ongeveer 200 m2 grond voor € 792,00 op jaarbasis met indexatie.
 3. De opbrengst te verantwoorden op kostenplaats 683001 bouwgrond exploitatie; kostensoort 832100 huren.
 
Onderwerp: Het dagelijks bestuur van het Gewest G&V verzoekt de Raad van Laren om een eventuele zienswijze op de voorgestelde jaarrekening 2012.
Besluit - Het college besluit:
 1. De raad te adviseren in te stemmen met de jaarrekening 2012 van het Gewest Gooi & Vechtstreek
 2. Af te zien van het indienen van een zienswijze op de jaarrekening 2012 bij het Gewest

 

 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Uitvoeringsplan wegen en verder concrete maatregelen 2013.
Besluit - Het college besluit:
 1. in te stemmen met het uitvoeringsplan wegen 2013 en verder
 2. de investeringsbudgetten voor wegen (ca € 525.000,- ) en opwaarderen van voet- en fietspaden (voor de jaren 2013, 2014 en 2015: ca € 301.000,-/jaar) samen te voegen
 3. in te stemmen met het project 3 wegreconstructies 2013-2014 (Slangenweg-gedeelte Schuilkerkpad, Diepenbrocklaan/gedeelte Derkinderenlaan en Legrasweg gedeeltelijk) met bijbehorend  start- en voortgangsdocument en het voorbereidingsbudget van € 69.000,- van de jaarschijf 2013 aan te wenden voor de voorbereiding.
 4. een bedrag van € 150.000 van de investeringsplanning (jaarschijf 2013) aan te wenden voor sluitende uitvoering van ” het bestek 5 werken” (start werkzaamheden voorjaar van 2013)
 5. kennis te nemen van de problematiek in verband met ontoereikende budget voor het reguliere wegonderhoud (exploitatiebudget), maar te besluiten het budget voor het reguliere wegonderhoud niet te verhogen, maar daar waar mogelijk incidentele middelen in te zetten en dit jaarlijks ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
 6. voor 2013 het budget voor het reguliere wegonderhoud te verhogen door het inzetten van de vrijvallende investeringslasten (investeringsplanning 2013) in verband met uitgestelde wegreconstructies (€ 40.000,-) en het resterende budget voor het opstellen van een wegenbeheerplan (ca € 22.000,-)  en dit te melden in de zomernota 2013.
 7. het uitvoeringsplan wegen 2013 en verder ter informatie te verzenden aan de raad en de provincie Noord Holland.
 8. een memo aan de raad te sturen met een overzicht van de werken die 2013 uitgevoerd worden.
Onderwerp: Bezwaar tegen de kapvergunning voor 10 bomen op het perceel Hoefloo 20 a en 22
Besluit - Het college besluit:
 1. conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 11 maart 2013  bezwaarmaker wonend op het adres Rijksweg West 4 niet-ontvankelijk te verklaren;
 2. het primaire besluit in stand te laten, te bepalen dat de maten van de te herplanten bomen betreffen de stamomtrek en de herplantplicht aan te scherpen door te bepalen dat wanneer de bouwvergunning ten behoeve van het appartementencomplex Residence Hoefloo wordt ingetrokken binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van dat besluit aan de herplantplicht moet zijn voldaan.
Onderwerp: Advies van de commissie voor de bezwaarschriften naar aanleiding van bezwaar tegen besluit tot wegslepen voertuig van Plein 1945
Besluit - Het college besluit:
zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 8 mei 2013 en de bestreden besluiten van 29 januari 2013, respectievelijk van 25 februari 2013, deze laatste gecorrigeerd bij brief van 4 april 2013, in stand te laten.
 
Onderwerp: Ontheffing blauwe zone
Besluit - Het college besluit op grond van artikel 3 onder g. van de Parkeerverordening Laren twee ontheffingen te verlenen ten behoeve van de burgemeester en de loco-burgemeester, gelet op hun verplichtingen en  taken in het kader van de calamiteitenregeling.

Onderwerp: Regionaal Convenant Vrachtverkeer
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het bijgaande convenant;
 2. Medewerking te verlenen aan de uitvoering;
 3. De gewestgedelegeerde te machtigen het convenant namens uw college te ondertekenen
 4. Hiervan melding te doen aan de raad.
Onderwerp: Initiatief Provincie tot vlottrekken woningbouwprojecten 2013
Besluit- Het college besluit het project Smeekweg aan te melden bij de Provincie.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2012
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met bijgaand gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2012.
 2. De raad via de lijst ingekomen stukken in kennis te stellen van het gemeentelijk jaarverslag.
Onderwerp: Wedstrijd Koningsportret
Besluit - Het college besluit:
 1. in te stemmen met de beschreven wedstrijdopzet
 2. maximaal € 1500,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van het winnende portret en dit ten laste te brengen van kostenplaats 654002/642504 (Incidentele subsidies kunst en cultuur)
 3. maximaal € 350,- beschikbaar te stellen voor attenties voor de prijswinnaars (juryprijs en publieksprijs) en dit ten laste te brengen van kostenplaats 654002/642504 (Incidentele subsidies kunst en cultuur)
 4. maximaal € 250,- beschikbaar te stellen voor kosten t.b.v. de prijsuitreiking en dit ten laste te brengen van kostenplaats 600206/634450 (representatie) 


Rondvraag / Actiepunt

--