B&W-besluitenlijst Laren 9 april 2013

BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
d.d.  9 april 2013 aanvang 9.00 uur

 

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer Drs. G.H. Veerman, loco-secretaris
Afwezig:
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 april 2013

Portefeuille allen

Besluit-Openbare besluitenlijst d.d. 2 april 2013.
Onderwerp-De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille burgemeester E.J. Roest

Onderwerp- Evenementenvergunning “2e Larensche Hockeyweek” van 8 t/m 11 mei 2013.
Besluit- De burgemeester en burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
  1. Vergunning te verlenen aan LMHC voor het organiseren en laten plaatsvinden van het evenement “2e Larensche Hockeyweek” van 8 t/m 11 mei 2013 op het terrein van de LMHC aan de Eemnesserweg 33a;
  2. Vrijstelling te verlenen van het betalen van leges.
Onderwerp- Vergunning feestweek/Koninginnedag Laren 2013.
Besluit- De burgemeester en burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, aan de stichting Oranjecomité Laren NH:
  1. Onder voorschriften vergunning te verlenen voor het organiseren van de feestweek van 27 april t/m 11 mei 2013;
  2. Ontheffing te verlenen voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens Koninginnedag op 30 april 2013
  3. Vrijstelling te verlenen van het betalen van leges en precariobelasting.

Portefeuille wethouder E.J. de Jong

Onderwerp- Voorstel oplegging last onder dwangsom.
Besluit- Het college besluit betrokkene een last onder dwangsom op te leggen om de zonder vergunning gebouwde overkapping binnen zes weken te verwijderen op straffe van een dwangsom van € 2.000,-.
Onderwerp- Reconstructie Heideveldweg.
Besluit- Het college besluit  het plan met een marginale aanpassing (1 herplant minder) definitief vast te stellen en de bewoners daarvan in kennis te stellen.
Onderwerp- BEL-zwembad.
Besluit- Het college besluit:
a. kennis te nemen van het aanbestedingsadvies
b. het raadsvoorstel “BEL zwembad”, na gezamenlijk overleg met Eemnes en Blaricum, met enkele aanvullingen/wijzigingen, vast te stellen en voor te leggen aan de raad
Onderwerp- Gebruik pand Van Nispen van Sevenaarstraat 4
Besluit- Het college besluit geen horeca toe te staan wegens strijdigheid met het bestemmingsplan.


Portefeuille wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp- Zienswijze jaarrekening 2012 en ontwerpbegroting 2014 van Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL).
Besluit-  Het college besluit om
  1. Zonder nadere zienswijze kennis te nemen van de jaarrekening 2012 en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2014 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken;
  2. Een zienswijze in te brengen met betrekking tot de meerjarenbegroting 2015 tot en met 2017;
  3. Om de meerkosten 2013 ad. € 4.371 mee te nemen in de zomernota 2013 en meerkosten 2014 € 4.173 mee te nemen in de kadernota 2014;
  4. Om de memo “Regionaal Bureau Leerlingzaken” ter kennisneming te verstrekken aan de raad.

Rondvraag--    Actiepunt--