B&W-besluitenlijst Laren 28 mei 2013 (vastgesteld)

BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 28 mei 2013 aanvang 9.00 uur

 

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer drs. G.H. Veerman, loco-secretaris
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 juni 2013


Portefeuille: Allen

Onderwerp- Openbare besluitenlijsten d.d. 21 en 23 mei 2013.
Besluit- De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
 


Portefeuille burgemeester E.J. Roest

 
Onderwerp- Bestuurlijk wederhoor Rapport “Opvolging aanbevelingen Rekenkamercommissie BEL”
Besluit- Het college besluit na afstemming met de andere BEL colleges in te stemmen met het bestuurlijk wederhoor en dat aan de Rekenkamercommssie toe te zenden.
Onderwerp-Convenant en overeenkomst particuliere beveiliging
Besluit- Het college besluit:
  1. In te stemmen met het Convenant Particuliere Beveiliging 2013 tot en met  2015;
  2. In te stemmen met de Overeenkomst gemeente Laren en Gooiland Beveiliging BV 2013 tot en met 2015
  3. De commissie M&F te informeren middels bijgevoegde memo
Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie (Raboes 19) in de gemeente Laren
Besluit- Het college besluit het verzoek om te mogen trouwen op Raboes nummer 19 toe te wijzen.
In voorkomende situatie kunnen dergelijke verzoeken in mandaat worden afgedaan.
Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie(Vinkebaan 5) in de gemeente Laren.
Besluit- Het college besluit het verzoek toe te wijzen
In voorkomende situatie kunnen dergelijke verzoeken in mandaat worden afgedaan.
Onderwerp- Machtiging deelname  ALV VNG op 5 juni 2013
Besluit- Het college besluit de burgemeester te machtigen om namens de gemeente deel te nemen aan stemmingen tijdens de ALV van de VNG op woensdag 5 juni 2013 in Zwolle.
 

Portefeuille wethouder E.J. de Jong

 
Onderwerp- Extra personele inzet BEL Combinatie HOV project
Besluit- Het college besluit:
  1. In te stemmen met het verlenen van tijdelijke extra personele ondersteuning voor de procesbegeleiding van het HOV traject t/m eind 2013 tot maximaal € 22.500,00
  2. Via de begrotingswijziging 100 het bedrag van € 22.500,00 van de categorie inkomstenoverdracht over te hevelen naar inhuur personeel ( kostenplaats openbaar vervoer)
  3. De provincie te berichten dat deze kosten volgens de gemaakte procesafspraken in mindering zullen worden gebracht op de gemeentelijke bijdrage aan het HOV project.


Portefeuille wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp- Beleidsregel boete
Besluit- Het college besluit bijgevoegde beleidsregel bestuurlijke boete (waarschuwing i.p.v. boete bij eerste nulfraude) bij het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht vast te stellen en deze via de ingekomen stukken ter kennisname te brengen aan de raad.
Onderwerp- BEL Zwembad
Besluit- Het college van Laren heeft met instemming kennis genomen van het besluit van de raad van Eemnes d.d. 27 mei 2013 inzake het BEL-zwembad.
 

Rondvraag--    Actiepunt--