B&W-besluitenlijst Laren 18 juni 2013 (vastgesteld)

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 juli 2013

 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer P.M., wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
Mevrouw A.J.M. de Ridder , wethouder
De heer S. van der Veen,loco-secretaris

Afwezig:
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 18 juni 2013
Besluit: Conform vastgesteld

Onderwerp- Nieuwe drank- en horecawet
Per 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet gewijzigd. Eén van de
wijzigingen betreft de verplichting om voor 1-1-2014 een verordening
voor paracommerciële inrichtingen vast te stellen. Dit voorstel behelst
het ter kennisname aanbieden van de concept- verordening die
regionaal is opgesteld en zowel regels stelt met betrekking tot
paracommerciële inrichtingen als horeca-inrichtingen.
Besluit:
  1. Het college neemt kennis van de concept alcoholverordening Drank- en Horecawet;
  2. Het college besluit de concept alcoholverordening als basis in te brengen in de regionale voorlichtingsbijeenkomst van 28 augustus 2013.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer P.M. Smit


Onderwerp- Actualisering leidraad invordering gem. belastingen
De leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2013 vervangt de
leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2010.
Een leidraad invordering biest zowel de gemeente als ook de burger
bescherming in bezwaar/beroepsprocedures (rechter toetst steeds
vaker op beleid (lees: leidraad).
Als basis is de model-leidraad van de VNG gebruikt. Bij de opmaak
van de gemeentelijke leidraad is aansluiting gezocht bij de
Rijksleidraad. Het is echter geen kopie. Daar waar noodzakelijk zijn
bepalingen toegevoegd of aangepast aan de gemeentelijke situatie.
Besluit: Conform voorstel

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Het opleggen van een last onder dwangsom vanwege het zonder vergunning in stand laten van een toegangspoort op het perceel Fransepad 12.
De eigenaren van perceel Fransepad 12 hebben zonder vergunning
een toegangspoort gebouwd c.q. in stand gelaten.
Besluit: Het college besluit aan de eigenaren van perceel Fransepad 12 een
last onder dwangsom op te leggen met een hoogte van €15.000 voor het zonder vergunning oprichten c.q. in stand laten van de toegangspoort met een begunstigingstermijn van zes weken.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw A.J.M. de Ridder


Onderwerp- Voortgang handhaving kinderopvang / peuterspeelzalen
Het college heeft gevraagd om inzicht in de voortgang van de
handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
(Wko)
Besluit: Het college neemt kennis van de voortgang handhaving Wko vanaf
2012 tot en met heden.
 
Onderwerp- Regionale aanpak voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid 2013-2014
  1. Instemmen met het convenant ‘Regionale aanpak voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid 2013-2014’;
  2. Instemmen met het plan van aanpak ‘Aanpak jeugdwerkloosheid regio Gooi en Vechtstreek 2013;
  3. De benodigde co-financiering is reeds gerealiseerd via de reguliere taken die de gemeenten uitvoeren in het kader van de Wet Werk en Bijstand;
  4. Instemmen om wethouder L. Tijhaar van de uitvoerende sociale dienst van gemeente Huizen te machtigen het convenant te ondertekenen op woensdag 26 juni 2013.
Besluit: Conform voorstel
 
Onderwerp-  Wmo-adviesraad Blaricum
De voorzitter van de Wmo-advies-raad verzoekt een lid eervol
ontslag te verlenen en een nieuw lid te benoemen in de Wmo-adviesraad.
Besluit: Het college besluit de heer P. van Halderen, lid van de Wmoadviesraad,
eervol ontslag te verlenen en mevrouw G. Sluyters te benoemen als lid van de Wmo-advies raad.