B&W-besluitenlijst Laren 16 april 2013

BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
d.d.  16 april 2013 aanvang 9.00 uur

 

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer Drs. G.H. Veerman, loco-secretaris
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 april 2013

Portefeuille allen

Onderwerp- Openbare besluitenlijst d.d. 9 april 2013.
Besluit- De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.


Portefeuille burgemeester E.J. Roest

Onderwerp- Efficiëntere dienstverlening BEL Combinatie.
Besluit- Het college besluit:
1. De te treffen maatregel ter informatie aan te nemen.
2. De raad te informeren middels bijgesloten memo.


Portefeuille wethouder E.J. de Jong

Onderwerp- Uitvoeringsprogramma GRP 2013 (UP GRP 2013).
Besluit- Het college besluit:
  1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma GRP 2013;
  2. Het bedrag van € 56.240,00 voor de objectmaatregelen (investeringsplanning/jaarschrijf 2013) voor de uitvoering van UP GRP 2013 aan te wenden;
  3. In de zomernota een extra budget van € 50.000,00 beschikbaar te stellen voor de herstelwerkzaamheden aan de stuwputten;
  4. Het uitvoeringsprogramma ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.
Onderwerp- Bezwaar tegen het besluit omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het vigerende bestemmingsplan op het perceel Hoefloo 19 a.
Besluit- Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie van 5 maart 2013, de reclamanten wonend op de percelen Hoefloo 13 en 20 niet-ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar en het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering in stand te laten.
 

Portefeuille wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp- Bedragen leerlingenvervoer schooljaar 2013-2014.
Besluit- Het college besluit:
1. De inkomensbedragen zoals aangegeven in bijgaande brief van de VNG te hanteren.
2. De eigen bijdrage vast te stellen op € 503,00.
Onderwerp- Ter ere van de inhuldiging van Willem Alexander worden op 26 april 2013 De Koningsspelen georganiseerd. De scholen hebben verzocht of de gemeente Laren akkoord gaat met het bekostigen van twee springkussens die geplaatst worden bij “Het Spookbos”. Tevens wordt er een kleine vergoeding gevraagd voor enige versnaperingen op deze dag.
Besluit- Het college besluit:
  1. Het bekostigen van het huren en plaatsing van twee springkussens op het terrein van Het Spookbos op 26 april 2013 ter ere van de Koningsspelen en een aantal versnaperingen voor de kinderen.
  2. Het bedrag ad € 1.000,00 (€ 350,00 voor de versnaperingen/ijsjes/ranja en € 650,00 voor de springkussens) kan gedekt worden op kostenplaats 634451 (citymarketing).
Onderwerp- Bezwaarschrift tegen het besluit tot afwijzing verzoek doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsmiddelen uit het gemeentefonds naar het schoolbestuur.
Besluit- Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift van bezwaarmaker niet-ontvankelijk te verklaren.
 

Rondvraag--    Actiepunt--