B&W-besluitenlijst Laren 14 mei 2013 (vastgesteld)

BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
d.d. 14 mei 2013 aanvang 9.00 uur

 
Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer Drs. G.H. Veerman, loco-secretaris
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013

Portefeuille allen

Onderwerp- Openbare besluitenlijst d.d. 7 mei 2013.
Besluit- De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

Portefeuille burgemeester E.J. Roest

Onderwerp- Zienswijzen Begroting 2014, Meerjarenraming 2015-2017 en Jaarrekening 2012 BEL Combinatie.
Besluit- Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel aan de raad voor te leggen en de raad voor te stellen:
 1. Met betrekking tot de jaarrekening 2012 in het kader van de zienswijze geen opmerking te maken
 2. Met betrekking tot de begroting 2014 van de BEL Combinatie in het kader van de zienswijze geen opmerking te maken.
Onderwerp-Notitie aangaande ontwikkelingen in het GNR
Besluit- Het college besluit:
 1. In te stemmen met de conceptnotitie;
 2. De notitie ter kennisneming te brengen aan de gemeenteraad.


Portefeuille wethouder E.J. de Jong

Onderwerp- Bezwaar tegen besluit tot wegslepen van geparkeerde auto van Plein 1945 is om advies voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften
Besluit- Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 17 april 2013 het bestreden besluit in stand te laten.
Onderwerp- Jaarrekening 2012
Besluit- Het college besluit raadsvoorstel, besluit en jaarrekening met inachtneming van de aanbevelingen van de accountant aan te bieden aan de gemeenteraad.
Onderwerp- Bezwaar inzake wegslepen van Plein 1945
Besluit- Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften de bestreden besluiten in stand te laten, met dien verstande dat:
 1. De gecorrigeerde overzichtskaart aan het besluit op bezwaar wordt vastgehecht;
 2. Het teveel in rekening gebrachte ad € 12,12 wordt verrekend;
 3. De administratiefrechtelijke sanctie ad € 92,00 in mindering wordt gebracht op de kosten van de bestuursdwang.
 4. Het college verzoekt tevens schriftelijk na te gaan in hoeverre de betreffende auto bij het ophalen rijklaar was.


Portefeuille wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp- Bestuursopdracht welzijnsbeleid
Besluit- Het college besluit akkoord te gaan met de bestuursopdracht en deze via een afzonderlijk raadsvoorstel voor te leggen aan de raad.
Onderwerp-Subsidieaanvraag SV Laren voor BEL voetbaltoernooi 2013
Besluit-Het college besluit:
 1. Subsidie te weigeren omdat door het opheffen van het budget voor incidentele subsidies sport het subsidieplafond wordt overschreden als subsidie wordt verleend, maar een donatie te geven van € 439,00.
 2. Dat dekking kan worden gevonden in het budget citymarketing 600206-634451
Onderwerp-Aanpassing verordeningen WWB
Besluit- Het college besluit:
 1. De gemeenteraad voor te stellen de verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive vast te stellen conform concept raadsbesluit;
 2. De gemeenteraad voor te stellen de Afstemmingsverordening 2013 vast te stellen conform conceptraadsbesluit;
 3. De gemeenteraad voor te stellen de Toeslagenverordening WWB 2013 vast te stellen conform concept raadsbesluit;

Rondvraag--    Actiepunt--