Collegebesluitenlijst Laren 9 augustus 2011

Aanwezig:
de heer E.J. de Jong, wethouder    
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Afwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
    


VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 16 AUGUSTUS 2011
                        
Portefeuille: Allen
Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 2 augustus 2011.
Besluit: Het College besluit: De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.


Portefeuille:Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Reconstructies Heideveldweg, Mendes da Costalaan, Oosterend en Veldweg
Besluit: Het college besluit:
1. Het beschikbare bedrag van € 216.100,- voor de reconstructie van het Oosterend aan te wenden ten behoeve van uitvoering in 2011.
2. Het beschikbare bedrag van €  110.885,- voor de voorbereiding van de Heideveldweg, Mendes da Costalaan en Veldweg aan te wenden (overeenkomstig vastgestelde kadernota).

Onderwerp: Evenementenvergunning Inmarkt Laren 2011
Besluit: Het college besluit:
1. Vergunning te verlenen voor het organiseren van het evenement Inmarkt Laren van 9 tot en met 11 september 2011
2. Vrijstelling van het betalen van leges en precariobelasting.

Onderwerp: Verordening subsidieverstrekking Politie Keurmerk Veilig Wonen aan eigenaarbewoners gemeente Laren
Besluit: Het college besluit:
1. De raad voor te stellen de “Verordening subsidieverstrekking Politie Keurmerk Veilig Wonen aan eigenaarbewoners gemeente Laren”vast te stellen.
2. De raad voor te stellen een subsidieplafond van € 20.000,- vast te stellen en te bekostiging uit Veiligheid en criminaliteit – Stelpost nieuw beleid 600218 als zijnde “Subsidie PKVW”.
3. Het aanvraagformulier “Aanvraagformulier subsidieverstrekking Politie Keurmerk Veilig Wonen” vast te stellen.
4. Het mandaatbesluit voor de uitvoering van het verlenen en vaststellen van subsidies op basis van de Verordening subsidieverstrekking Politie Keurmerk Veilig Wonen aan eigenaarbewoners gemeente Laren 2011 aan te gaan.


Portefeuille:Wethouder E.J. de Jong
Onderwerp: Nieuw besluit op bezwaar naar aanleiding van de uitspraak Rechtbank Amsterdam
Besluit: Het college besluit:
De geweigerde bouwvergunning voor het in stand houden van een in afwijking van een verleende bouwvergunning gerealiseerde dakkapel op het voorgevel dakvlak van de woning op het perceel Smeekweg 22, alhier, in stand te laten. Onderwerp: Aanwijzing van drie objecten als beschermd gemeentelijk monument
Besluit: Het college besluit:
De objecten Eemnesserweg 23, Veldweg 27 en Oude Naarderweg 14, aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument en deze te registreren op de gemeentelijke monumentenlijst


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Huisvesting onderwijs
Besluit: Het college besluit:
1. Om op grond van artikel 108 Wpo toestemming te geven aan Villa Primair om na schooltijd, voor buitenschoolse opvang, het handvaardigheidlokaal en de kleutergang te verhuren aan de Wipneus Groep.
2. Om bij “volg tijdelijke”verhuur van onderwijsruimte, voor naschoolse opvang, geen vergoeding voor de stichtingskosten in rekening te brengen bij het schoolbestuur.

Onderwerp: WMO-mantelzorg
Besluit: Het college besluit:
1. Het uitvoeringsplan mantelzorg op te stellen na implementatie van het uitvoeringsplan WMO en vooruitlopen hierop in te zetten op het onderdeel publiciteit.
2. De uitwerking van het geven van meer publiciteit aan mantelzorg en de mogelijkheden voor ondersteuning.
3. De memo voor de commissie M&F en deze ter kennisname aan de commissie aan te bieden.
4. Kennis te nemen van het advies van de WMO raad t.a.v. uitvoeringsplan mantelzorg.
5. De reactie op het advies van de WMO raad t.a.v. uitvoeringsplan mantelzorg en het verzenden van deze reactie aan de WMO raad.
6. De kosten voor publiciteit ad € 3.400,- ten laste te brengen van kostenplaats 662002 maatschappelijke zorg, kostensoort 642212 Uitvoeringskosten WMO.