Collegebesluitenlijst Laren 8 november 2011

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 november  2011

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 1 november 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

 
Onderewerp: Milieuprogramma 2012.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het milieuprogramma 2012,.
 2. Deze aan te bieden aan de commissie R&I van 13 december 2011.
 3. Deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad (21 december 2011).
 4. Deze na vaststelling ter kennisname toe te zenden aan de Vrom-inspectie en de provincie Noord-Holland.
Onderwerp: Evenementenvergunning “Jubileumfeest 44 jaar carnavalsvereniging “De Geitenbreiers”.
Besluit - Het college besluit, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, aan carnavalsvereniging “De Geitenbreiers”:
 1. Vergunning te verlenen voor het organiseren van het evenement “Jubileumfeest 44 jaar carnavalsvereniging “De Geitenbreiers” op 26 november 2011 in de Klaas Bout-hal van 19.30 tot 01.00 uur ’s nachts;
 2. Ontheffing te verlenen voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken in de Klaas Bout-hal op 26 november 2011;
 3. Vrijstelling van het betalen van leges te verlenen.
Onderwerp: Verbetering dienstverlening, introductie werken op afspraak.
Besluit - Het college stemt in met :
 1. het volledig werken op afspraak voor Publiek, met ingang van 1 januari 2012;
 2. het gedeeltelijk werken op afspraak bij de balie Vergunningen met ingang van 1 januari 2012;
 3. bijgevoegd communicatieplan.
 4. een notitie voor de raad op te stellen
Onderwerp: Nota Strategische Verbindingen.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de nota en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Grote Planologische Afwijkingsprocedure voor project Reconstructie N525.
Besluit - Het college besluit:
 1. Een Grote Planologische Afwijkingsprocedure (GPA) te starten voor het project Reconstructie N525.
 2. Bijgaand concept-raadsvoorstel te (laten) agenderen voor de raadsvergadering van 21 december a.s.
 3. Indien geen zienswijzen binnenkomen, de omgevingsvergunning te verlenen met toestaan van de beoogde bestemminsplanafwijking.
 4. Indien wel zienswijzen binnenkomen, het besluit te heroverwegen (opnieuw te nemen) met het oog op de ingekomen zienswijzen.
 5. Het aangaan van een planschadeovereenkomst met aanvrager.
 6. Intrekking subsidieverordening gemeentelijke monumenten Het college besluit het raadsvoorstel intrekken subsidieverordening gemeentelijke monumenten aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Bestuurlijke boete kinderdagverblijf.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het besluit op het bezwaar van een kinderdagverblijf tegen de opgelegde bestuurlijke boete te herzien.
 2. Bijgaande concept brief met enkele tekstuele aanpassingen te verzenden aan partijen.
Onderwerp: Concept bestuursopdracht strategie Singer Laren.
Besluit - Het college besluit:
 • in te stemmen met het eerste concept bestuursopdracht
 • de portefeuillehouder deze met Singer te bespreken.
Onderwerp: Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 welke invulling geeft aan de nieuwe Wet Schuldhulpverlening.
 2. De gemeenteraad voor te stellen:
 • Vaststellen van het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015
 • Het budget schuldhulpverlening vanaf 2012 structureel te verhogen met € 16.000,-- en deze hogere lasten te dekken uit het budget uitvoeringskosten WMO.
Onderwerp: Evaluatie MEEDOEN.
Besluit - Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de evaluatie MEEDOEN/Participatiecentrum.
 2. In te stemmen met het voortzetten van MEEDOEN/Participatiecentrum voor de periode van 2012 tot en met 2014 onder voorbehoud dat de gemeenteraad instemt met de meerjarenbegroting re-integratie en participatie 2012 tot en met 2014. Hierover wordt separaat geadviseerd.
 3. De evaluatie van MEEDOEN wordt ter kennisneming naar de raad gezonden.
Onderwerp: Meerjarenraming re-integratie 2012-2014.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:
 1. Vaststellen van de herziene Sisa verantwoording 2010, waarin voor het onderdeel Wet Participatiebudget (G5) de reserveringsregeling wordt vastgesteld op € 58.389,-- (was            € 50.444,--) en het terug te betalen bedrag aan het rijk op nihil (was € 7.945,--).
 2. Het participatiebudget 2011 optimaal te benutten waardoor naar verwachting € 35.020,-- ten gunste van de algemene middelen 2011 kan worden gebracht en dit voordeel bij resultaatbestemming van de jaarrekening storten in de in te stellen reserve re-integratie en participatie.
 3. In te stemmen met de meerjarenbegroting re-integratie 2012-2014, welke gedekt wordt uit het participatiebudget en de inzet van de reserve re-integratie en participatie.
Onderwerp: Gebiedsontwikkeling Crailo.
Besluit - Het college besluit:
 1. de provincie mee te delen in te kunnen stemmen met de beëindiging van de BOK onder de voorwaarde dat een nieuwe BOK wordt gesloten en in te kunnen stemmen met een fasegewijze ontwikkeling van Crailo.
 2. de portefeuillehouder te mandateren de redactie van de brief aan de provincie en het memo aan de raad aan te passen.
 

Rondvraag / Actiepunt

--