Collegebesluitenlijst Laren 8 maart 2011

Aanwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Afwezig:
de heer L.J.M. Janssen, wethouder
 
Als toehoorder:
de heer J.W. van der Zwaan, raadslid
Mevrouw M. Polano, raadslid
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 maart 2011

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 1 en 3 maart 2011.
Besluit - De besluitenlijsten wordt conform vastgesteld.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Trouwen op een alternatieve locatie Brasserie Stijl, Naarderstraat 46 in de gemeente Laren.
Besluit - Het college besluit om verzoek te mogen trouwen bij Brasserie Stijl toe te wijzen.

Onderwerp: Trouwen op een alternatieve locatie (Hoog Hoefloo 40) in de gemeente Laren.
Besluit - Het college besluit om het verzoek om te trouwen op het adres Hoog Hoefloo 40 toe te wijzen.

Onderwerp: Uitspraak rechtbank Amsterdam inzake de verstrekking van kandidatenlijsten van de gemeenteraadsverkiezingen 2010.
Besluit - Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank Amsterdam inzake het al dan niet verstrekken van kandidatenlijsten van de gemeenteraadsverkiezingen 2010 mét adresgegevens.
  2. Af te zien van het instellen van hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Onderwerp: Vergunning Dorpsdiner 2011.
Besluit - Het college besluit:
De gevraagde vergunning te verlenen;
De initiatiefnemer er op te wijzen dat een toiletvoorziening en glasbakken voor eigen rekening en risico verzorgd moeten worden.

Onderwerp: Jaarverslag Veiligheid 2010.
Besluit - Het College besluit:
Op verzoek van het presidium, het mogelijk te maken het Jaarverslag Veiligheid 2010 te agenderen voor de commissievergadering van maart, middels bijgaand commissievoorstel.

Onderwerp: Actie tegen Zwerfafval in Week van Nederland Schoon.
Besluit - Het college besluit:
  1. 200 afvalprikstokken á € 13,-- incl. B.T.W. aan te schaffen en kosten hiervoor te dekken uit de post Milieu/Overige diensten (672301/634900).h
  2. Op 18 maart een marktkraam te plaatsen op de markt.
  3. Voor het plaatsten van de marktkraam een vergunning aan te vragen.

 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Openbare verlichting “Onderdoorgang La Place”.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de bijgaande brief aan het dagelijks bestuur van het GNR.

Onderwerp: Bezwaar inzake weigering bouwvergunning Zevenenderdrift 59.
Besluit - Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bestreden besluit in stand te laten. Voorts conform het bezwaarschrift voor zover dit betrekking heeft op de leges, in handen te stellen van de heffingsambtenaar.
 
 

Portefeuille: Wethouder L.J.M. Janssen

Onderwerp: Beslissing op bezwaar urgentiebewijs woningtoewijzing.
Besluit - Het college besluit:
  1. In te stemmen met het advies van de commissie voor bezwaarschriften en de bezwaren ongegrond te verklaren, met dien verstande dat het bestreden besluit beter gemotiveerd moet worden op het punt van het niet van toepassing zijn van de hardheidsclausule van de Regionale Huisvestingsverordening Gooi- en Vechtstreek 2005;
  2. De indiener van het bezwaarschrift te informeren over het besluit van uw college.

Rondvraag / Actiepunt

Onderwerp: Nieuw evenement.
Besluit - Met de initiatiefnemers van een nieuw evenement (Oktoberfest) een gesprek over organisatie en invulling met college alvorens definitief besluit over de evenementenvergunning te verlenen. PVH