Collegebesluitenlijst Laren 8 februari 2011

Aanwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Afwezig:
de heer L.J.M. Janssen, wethouder


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 februari 2011
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 1 februari 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Mediation(vaardigheden).
Besluit - Het college besluit:
 1. Te kiezen als aanvulling op het formele traject bij behandeling van bezwaarschriften voor een alternatieve manier van geschiloplossing, zijnde mediationvaardigheden en mediation.
 2. Te kiezen voor de inzet van mediationvaardigheden bij de teams vergunningen en handhaving ter voorkoming van een geschil.
 3. € 4.500,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van de opleiding mediationvaardigheden ter implementatie van punten 1 en 2.
 4. € 3.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van de inzet van een mediator ter implementatie van punt 1.
 5. De kosten te dekken uit de post 600205/634904.
Onderwerp: Trouwen op een alternatieve locatie (Torenlaan 55b) in de gemeente Laren.
Besluit - Het college besluit het verzoek om te trouwen op een alternatieve locatie toe te wijzen.

Onderwerp: Brief samenwerkingsverband autonome gemeenten.
Besluit - Het college besluit door middel van het bijgevoegde memo de raad (via de lijst ingekomen stukken) voor te stellen deze brief voor kennisgeving aan te nemen en geen aansluiting te zoeken bij het samenwerkingsverband.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Bouwplan aan de Jan Hamdorfflaan 7 in Laren.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met:
 1. Het ontwerpprojectbesluit;
 2. Het ontwerp ruimtelijke onderbouwing;
 3. Het ontwerp bouwvergunning;
 4. Het ter inzage leggen van de stukken genoemd onder punt 1 t/m 3.

 

Portefeuille: Wethouder L.J.M. Janssen

Onderwerp: BOS-impuls.
Besluit - Het college besluit om de memo BOS-Impuls voor kennisgeving aan te nemen en ter inzage toe te sturen aan de gemeenteraad.

Onderwerp: Welzijnssubsidies 2009 vaststellen.
Besluit - Het college besluit:
 1. De verleende subsidies over 2009 vast te stellen conform bijgevoegd overzicht.
 2. De instellingen hierover te informeren.
 3. In voorkomende gevallen subsidies deels terug te vorderen en te verantwoorden in de voorjaarsrapportage.
Onderwerp: Bezuiniging op vermelding in De Telefoongids.
Besluit - Het college besluit:
 1. De vermelding in de Telefoongids te beperken tot een gratis enkelvoudige vermelding.
 2. Het ter zake begrote bedrag in de meerjarenbegroting 2012-2014 af te ramen.
Onderwerp: Verslag gesprek tussen gemeente en stichting Jongeren Laren d.d. 19 januari 2011.
Besluit - Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van het verslag tussen gemeente en stichting Jongeren Laren van 19 januari 2011 en het verslag ter inzage te leggen voor de commissie Maatschappij en Financiën.
 2. Nader advies te vragen over nut en noodzaak van een jeugdhonk afgezet tegen activiteiten die in het jeugdwerk en sociaal cultureel werk al gerealiseerd zijn
Onderwerp: Voor de voorbereiding en uitvoering van de second opinion MOUP Singer en het verwerken van de onderzoeksresultaten in een definitieve MOUP 2011-2020 is een bestuursopdracht opgesteld. (E.J. Roest, vervanger)
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de bestuursopdracht second opinion MOUP Singer en maximaal € 3.000,-- ter beschikking te stellen voor de voorbereidingen voor het onderzoek.


Rondvraag / Actiepunt

Onderwerp: Verkiezingen Provinciale Staten 2 maart.
Besluit - Bij de evaluatie van de verkiezingen 2010 is afgesproken na de verkiezingen van de Provinciale Staten op 2 maart noch in het BEL kantoor, noch in het gemeentehuis een bijeenkomst rondom de uitslag te organiseren. Geïnteresseerden worden naar de provinciehuizen verwezen.