Collegebesluitenlijst Laren 6 september 2011

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 september 2011

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 30 augustus 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 
 

Portefeuille:Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Kantineverzorging Sherpa personeel in BEL kantoor.
Besluit - Het college besluit:
  1. In te stemmen met bijdragen ten behoeve van de instandhouding van de overeenkomst met Sherpa voor de duur van 2 jaar, tot 1 januari 2014;
  2. In te stemmen met voorgestelde dekking van de gemeentelijke bijdrage ter dekking van dit voorstel uit het WMO budget.
Onderwerp: WSI.
Besluit - Het college besluit met bijgaande brief het parochiebestuur uit te nodigen tot nader overleg over de te hanteren BTW constructie bij de verhuur van de gebouwen voor de Warrekam, Schering en Inslag.

 


Portefeuille:Burgemeester E.J. Roest/ wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Beheersing (grote) bouwprojecten.
Besluit - Het college besluit:
  1. De concept rapportage van de rekenkamercommissie over de beheersing grote (bouw)projecten voor kennisgeving aan nemen
  2. De bijgevoegde conceptbrief als bestuurlijke wederhoor aan de rekenkamercommissie te verzenden

 

Portefeuille:Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Aangaan langdurige geldlening (m.n. ten behoeve van het project WSI).
Besluit - Het college besluit tot het aangaan van de voorgestelde 20-jarige lineaire geldlening tegen 3,82% bij de BNG.


 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit inzake afwijzing aanvraag bijstand en bedrijfskrediet op grond van de Wet werk en bijstand.
Besluit - Het college besluit:
 
  1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen;
  2. Het bestreden besluit in stand te laten met verbetering van de wettelijke grondslag waarop de aanvraag is afgewezen;
  3. Clementie te betrachten te aanzien van de terugvordering van de reeds (ten onrechte) betaalde voorschotten en met bezwaarmakers in overleg te treden op welke wijze het voorschot terugbetaald kan worden.

 

Rondvraag  / Actiepunt

Onderwerp: Brief inwoners Co Bremanlaan met verzoek tot aankoop stuk grond en gewenste toezegging dat op dat perceel niet gebouwd kan worden.
Besluit - Portefeuillehouder stemt reactie (gemeente verkoopt geen grond, bestemmingsplan laren-noord zal verzekering komende tien jaar geven) af. Actie: Verzenden reactiebrief