Collegebesluitenlijst Laren 6 december 2011

Aanwezig:

de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

Afwezig:

--


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 december  2011

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 29 november 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Trouwen op een alternatieve locatie IJs op de Brink te Laren. Besluit - Verzoek om te mogen trouwen op de ijsbaan IJs op de Brink te Laren toewijzen op 12 december 2011 om 18.00 uur.
 
Onderwerp: Bestuursopdracht Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP).
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met de bestuursopdracht gemeentelijk rioleringsplan.
 2. De uitvoering van het huidige GRP met maximaal 1 jaar te verlengen.
 3. De bestuursopdracht ter kennis neming aan de raad aan te bieden.
Onderwerp: Overboeken krediet t.b.v. buitenruimte WSI-project naar krediet openbare ruimte om inrichting buitenruimte te bespoedigen.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met overheveling van een (deel) van het budget om daarmee de (her)inrichting van de buitenruimte in het centrum (waaronder de buitenruimte gehangen aan het WSI-project) zo spoedig mogelijk aan te kunnen vangen (na een nog op te starten aanbesteding).

Onderwerp: Regionale inkoop strooimiddelen.
Besluit - Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de startnotitie onderzoek regionale inkoop strooimiddelen.
 2. Om deel te nemen aan een gezamenlijke voorbereidend inkooptraject voor de verwerving van strooimiddelen.
 3. Voor de uitvoering van deze inkoopprocedure akkoord te gaan met de voorgestelde doelstelling en organisatorische randvoorwaarden.
 4. Dat de gemeente Wijdemeren projectverantwoordelijk is voor het inkooptraject met ondersteuning vanuit de inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek.
Onderwerp: Mandatering.
Besluit - Het college besluit loco-burgemeester De Jong te machtigen namens de burgemeester het convenant Hennepkwekerijen te tekenen op 8 december
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Jaarkalender P&C 2012.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de jaarkalender voor de P&C-producten van 2012.
 
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Brink en bomen.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met de ‘klus Brink en bomen’;
 2. In principe in 2012 geen evenementen toe te staan op de Brink;
 3. Hierover in overleg te treden met de ‘vaste’ vergunninghouders en ze ook schriftelijk op de hoogte te stellen;
 4. Te onderzoeken of het noodzakelijk is tijdelijk andere locaties aan te wijzen;
 5. De dodenherdenking (4 mei) als gewoonlijk wel te laten plaatsvinden op de Brink;
 6. Het besluit ter kennisneming aan de raad aan te bieden.
Onderwerp: Bestuurlijke boete buitenschoolse opvang (bso).
Besluit - Het college besluit de instelling voor bso een bestuurlijke boete van
€ 1.500,-- op te leggen.
 


Rondvraag / Actiepunt
--