Collegebesluitenlijst Laren 5 juli 2011

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

 Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 juli 2011 de loco-secretaris, de loco-burgemeester,drs. G.H. Veerman drs. E.J. de Jong

 
Portefeuille: Allen
 
Onderwerp:Openbare besluitenlijst d.d. 28 juni 2011.
Besluit: Het college besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 
Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
 
Onderwerp: Evenementenvergunning Het Zomerfeest van de Larense Montessorischool
Besluit: Het college besluit:
De gevraagde vergunning te verlenen, ieder (burgemeester en het college van B&W) voor zover het zijn of haar bevoegdheid betreft en akkoord te gaan met vrijstelling van de leges.
 
Onderwerp: Brief ter verzending aan GR Veiligheidsregio inzake begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015
Besluit: Het college besluit:
Bijgaande brief, na eventuele bijstelling, te verzenden aan de GR Veiligheidsregio.
 
Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest/wethouder J.W. van der Zwaan
 
Onderwerp: PHO Gezondheidszorg G&V
Besluit: Het college besluit :
De ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan
 
Onderwerp: PHO Wonen, Welzijn en Zorg
Besluit: Het college besluit:
De ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp:Subsidie Pepernotengala
Besluit: Het college besluit:
1. nu de portefeuillehouder na overleg met de initiatiefnemers van het Pepernotengala en de Sinterklaasintocht tot de conclusie komt dat deze twee evenementen niet gecombineerd kunnen worden en
2. dit een voorwaarde was voor verdere subsidiëring van het Pepernotengala in de toekomst
3. geen subsidie meer te verlenen voor het Pepernotengala.
 
Onderwerp: Bestuursopdracht WMO Beleid
Besluit: Het college besluit:
1. In te stemmen met de bestuursopdracht evaluatie en actualisatie WMO beleid.
2. de bestuursopdracht nog aan te vullen met een passage over burgerparticipatie.
3. De bestuursopdracht en de regionale WMO visie, begeleid door een commissievoorstel aan de commissie M&F aan te bieden ter verkennende bespreking.