Collegebesluitenlijst Laren 5 april 2011

Aanwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 april 2011


 
Portefeuille: Allen
 
Onderwerp: Openbare en vertrouwelijke besluitenlijst d.d. 29 maart 2011.
Besluit: De besluitenlijsten worden conform  vastgesteld.Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest


Onderwerp: Flankerend beleid AZC Crailo.
Besluit: Het college besluit:
 1. De activiteiten voor het flankerend beleid zoals genoemd in het plan van aanpak goed te keuren.
 2. De activiteiten zoals eerder afgesproken te vergoeden vanuit de kostenplaats en kostensoort 662103 AZC Crailo respectievelijk 634900 Overige Diensten.
Onderwerp: Ateliercafé eetgelegenheid Mauve wil graag aangewezen worden als vaste trouwlocatie.
Besluit: Het college besluit het verzoek van Debuut horecabeheer en ontwikkeling als vast trouwlocatie af te wijzen en voor incidentele aanvragen aan te wijzen met een maximum van 3 per jaar.

Onderwerp: Verslag archiefinspectie gemeente Laren.
Besluit: Het college besluit het inspectierapport voor kennisgeving aan te nemen.


Portefeuille:Wethouder E.J. de Jong

 
Onderwerp: Keurmerk Veilig Ondernemen. (E.J. Roest)
Besluit: Het college besluit:
 1. Deelname aan het project KVO;
 2. De kosten ad € 3.000,-- voor 2011 en 2012, kunnen worden gedekt uit 614002 Veiligheid en criminaliteit – 600218 Stelpost nieuw beleid.
Onderwerp: Verzoek Le Coultre om reactie op zienswijze RWS, inzake pand Hilversumseweg 37
Besluit: Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde brief aan de heer Le Coultre en een afschrift daarvan te verzenden naar RWS.
 
Onderwerp: Voorstel oplegging last onder dwangsom.
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met oplegging last onder dwangsom ter hoogte van € 1.000,-- ineens, wegens het zonder vergunning bouwen / in stand laten van drie paardenboxen, € 1.000,-- ineens voor de aanbouw van de woning, € 1.000,-- voor een bijgebouw van ca. 40 m2, en € 15.000,-- voor het deels gebruiken van de binnenmanege als woonruimte.
 
Onderwerp: Bereikbaarheid brandweerkazerne.
Besluit: Het college besluit het verkeersbesluit, om de Ruiterweg (gedeelte Kerklaan-Jagersweg) geschikt te maken als aanrijdroute voor de brandweerlieden, te nemen (betekent: omdraaien huidige eenrichtingsverkeer en instellen lengtebeperking van 5 meter).


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

 

Onderwerp: Subsidieaanvraag BEL voetbaltoernooi 2011.
Besluit: Het college besluit de subsidie op basis van de hardheidsclausule in de subsidieverordening eenmalig te verlenen, aangezien het weigeren van de subsidie er toe zou leiden dat onze collega gemeenten meer moeten bijdragen.
Voorwaarde is dat portefeuillehouder dekking zoekt binnen zijn eigen budgetten.

Onderwerp: Evaluatie Minimabeleid.
Besluit: Het college besluit:
 1. Vaststellen van het bijgevoegde evaluatie minimabeleid 2007 – 2010;
 2. Instemmen met de volgende aanbevelingen:
  -Voortzetten van het huidige minimabeleid;
  -Opnemen van de compensatieregeling voor de eigen bijdrage WMO binnen de individuele bijzondere bijstand wegens overbodigheid van een aparte regeling per 1 juli 2011 en
 3. de evaluatie ter kennis neming aan de raad aan te bieden.


Rondvraag Actiepunt

Geen