Collegebesluitenlijst Laren 4 oktober 2011

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer drs. G.H. Veerman, loco-secretaris
 
Afwezig:
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 oktober  2011
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare en vertrouwelijke besluitenlijsten d.d.
27 september 2011.
Besluit - De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
 


Portefeuille:Burgemeester E.J. Roest

--
 
 

Portefeuille:Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Hoefloo 20a/22.
Besluit -  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de antwoorden op de vragen van de bewoners
  2. In te stemmen met het verslag van de bewonersbijeenkomst
  3. Het verslag en de antwoorden aan de bewoners toe te zenden.
Onderwerp: Hoefloo 20a/22.
Besluit - Het college besluit met een tekstuele aanpassing in te stemmen met het verslag van het gesprek met de eigenaar van het betreffende perceel.
 


Portefeuille:Wethouder J.W. van der Zwaan

--
 

Rondvraag  / Actiepunt

Onderwerp: Hilversumseweg 37.
Besluit - Het college neemt kennis van het advies van het college van Rijksadviseurs waarbij de villa als zeer kenmerkend en uit architectonisch opzicht één van de beste voorbeelden van villabouw in het Gooi en dan met name in Laren wordt aangemerkt en dat het pand in aanmerking komt voor plaatsing op de Rijkslijst en-of de gemeentelijke monumentenlijst. Het college neemt ook kennis van de begeleidende brief van Rijkswaterstaat. 
Actie - Het college besluit om het advies en de begeleidende brief van RWS aan de leden van de raad te sturen.