Collegebesluitenlijst Laren 4 januari 2011

Aanwezig:

de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer L.J.M. Janssen, wethouder
de heer drs. G.H. Veerman, loco-secretaris

Afwezig:
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 januari 2011
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp:  Openbare besluitenlijst d.d. 21 december 2010.

Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Onderwerp: Vacature gemeentesecretaris.

Besluit - Het college besluit dat de drie collegeleden, alsmede de heer J.W. van der Zwaan namens de raad, de selectiecommissie zullen vormen.


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Beslissing op bezwaar inzake de gedeeltelijke afwijzing van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. De burgemeester besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen.
Mosquito, apparaatje dat hinderlijke hoge pieptoon maakt dat alleen hoorbaar is voor jongeren tot 25 jaar, ten aanzien van jeugdoverlast.

Besluit - Het college besluit het oorspronkelijke commissievoorstel in de vorm van een memo voor te leggen aan de commissie M&F van 20 januari 2011 en deze te betrekken bij de bespreking van het Uitvoeringplan integrale veiligheid 2011.

 

 

Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2011.

Besluit - Het college besluit:

  1. De raad te verzoeken om delegatie van de bevoegdheid van het heffen en innen van de retributie/heffingen met betrekking tot de brandweertaken.
  2. De raad toestemming te vragen voor het treffen van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2011.

 

Onderwerp: Bestuurskrachtmeting 2011.

Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 35.000,--.

 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Vaststelling archeologiebeleidsnota.

Besluit - Het college besluit:

  1. In te stemmen met de definitieve versie van de Nota archeologiebeleid;
  2. Raad voor te stellen de Nota vast te stellen overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp raadsvoorstel en besluit.


Onderwerp: Koopzondag 2011.

Besluit - Het college besluit conform het voorstel van de vereniging Larense Ondernemers Belangen de volgende zondagen (van 13.00 uur to 17.00 uur) aan te wijzen als koopzondagen voor het jaar 2011:

  1. Zondag 27 maart 2011
  2. Zondag 19 juni 2011
  3. Zondag 25 september 2011
  4. Zondag 27 november 2011
  5. Zondag 11 december 2011
  6. Zondag 18 december 2011

 

Onderwerp: Redactionele wijziging betreffende het heffen van portokosten.

Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen artikel 1.20.3 van de Legesverordening 2011 redactioneel aan te passen zodat ook voor het versturen van poststukken anders dan kopieën leges kan worden geheven.


Onderwerp: Centrumplan Laren.

Besluit - Het college besluit het beschikbare krediet (investeringsplanning van de begroting 2011, jaarschijf 2009 en 2010) voor het Brinkplan aan te wenden.


Onderwerp: Belastingaanslagen, leges en facturen oninbaar verklaren.

Besluit - Het college verklaart de aangeboden belastingaanslagen, leges en facturen oninbaar.

 

Portefeuille: Wethouder L.J.M. Janssen

 


Rondvraag / Actiepunt