Collegebesluitenlijst Laren 3 mei 2011

Aanwezig: de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder,
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig: de heer E.J. de Jong, wethouder
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 mei 2011Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 26 april 2011.
Besluit: De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.        

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Accountantsverklaring jaarrekening 2010
Besluit: Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het accountantsrapport en de goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2010.
  2. Het rapport aan te bieden aan de raad als bijlage bij het voorstel Jaarstukken 2010.
  3. Nader advies te vragen op de te ondernemen acties op de geconstateerde fouten en onzekerheden.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Actiepuntenverslag van het signaleringsoverleg jeugd gemeente Laren van 14 april 2011
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van het signaleringsoverleg jeugd gemeente Laren van 14 april 2011.

Burgemeester E.J.Roest

Onderwerp: Co Bremanlaan
Besluit: Het college besluit: Aan het reeds eerder vastgestelde raadsvoorstel Co Bremanlaan het principe advies van de Welstandscommissie als bijlage toe te voegen.

Onderwerp: Pre-advies inzake e-mail aan de raad van R. van Breukelen uit Laren
Besluit: Het college besluit in te stemmen met verzending van bijgaande memo aan de raad waarin deze in kennis gesteld wordt van het antwoord gezonden aan Van B.


Rondvraag: portefeuillehouder De Zwaan stemt de drie activiteiten in één weekend, te weten de vrijwilligersprijs, Open Monumentendag en Inmarkt op elkaar af en komt hiertoe met een nader voorstel.