Collegebesluitenlijst Laren 3 maart 2011

Aanwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Afwezig:
de heer L.J.M. Janssen, wethouder
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 maart 2011
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Kapvergunning 256 eiken en 110 beuken langs de A1.
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met de reconstructie van de ventweg Rijksweg West als is besproken in het overleg van vrijdag 25 februari 2011 en het vervolgoverleg van 1 maart 2001. Verwezen wordt naar het bijgevoegde verslag hiervan. Toegevoegd hieraan dient te worden dat alle kosten van de reconstructie van de ventweg voor rekening zijn van RWS, dus ook het verplaatsen van straatjuwelen, het aanbrengen van een witte kantstreep, onderhoud bomen en de teelaarde dit alles onder de ontbindende voorwaarde dat het bezwaarschrift d.d. 15 november 2010 tegen de kapvergunning d.d. 12 oktober 2010 met kenmerk 2010-013123/LA uiterlijk vóór 9 maart 2011 door bezwaarmakers schriftelijk is ingetrokken. Is door bezwaarmakers het bezwaar niet vóór 9 maart 2011 schriftelijk ingetrokken zal Commissie voor de bezwaarschriften worden verzocht alsnog advies uit te brengen met betrekking tot het ingediende bezwaar in dezen en de verleende kapvergunning met het daarbij behorende herplantplan.