Collegebesluitenlijst Laren 31 mei 2011

Aanwezig:de heer Drs. E.J. Roest burgemeester de heer J.W. van der Zwaan, wethouder, de heer E.J. de Jong wethouder, mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 juni 2011

 
Portefeuille: Allen
 
Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 24 mei 2011.
Besluit: De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
 
Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
 
Onderwerp: Bestuursakkoord
Besluit: Het college besluit:
Gehoord de discussie in de raad op 25 mei 2011, de VNG middels bijgaande brief –inclusief aanpassingen- op de hoogte te stellen van het standpunt van de gemeente Laren inzake het onderhandelaarsakkoord tussen Rijk, VNG, IP en Unie van Waterschappen. Dit besluit en verzonden brief ter kennisname te brengen van de raad.
 
Portefeuille:Burgemeester E.J. Roest/Wethouder J.W. van der Zwaan
 
Onderwerp: Evenementenvergunning Sonny’s Inc Live op de Brink 16 juli 2011 Besluit: Het college besluit:
  1. Vergunning te verlenen aan Sonny’s Inc voor het organiseren van het evenement “Sonny’s Inc Live op de Brink”op 16 juli 2011 van 14.00 tot 01.00 uur ’s nachts.
  2. Ontheffing te verlenen voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken op 16 juli 2011 van 17.00 tot 00.30 ’s nachts.
  3. Vrijstelling te verlenen van het betalen van leges en precariobelasting.
 
Onderwerp: Evenementenvergunning evenement “Loetje & Friends”13 juni 2011
Besluit: Het college besluit:
De gevraagde vergunning niet te verlenen, met onderstaande motivatie. De in het evenementenbeleid beschreven te beschermen dorpskarakter en kleinschaligheid van Laren staan niet meer toe dan muziekgroepen die hooguit mechanische ondersteuning nodig hebben om op het bij de horeca gelegen terras hoorbaar te zijn. Deze vergunningaanvraag past daar niet in (alleen mechanische muziek). Portefeuillehouder licht zonnodig graag aan initiatiefnemer toe.
 
Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest/Wethouder E.J. de Jong
 
Onderwerp: Co Bremanlaan – bestemmingsplan Laren Noord
Besluit: Het college besluit:
  1. het bestemmingsplan Laren-Noord z.s.m. ter inzage te leggen met een ruime bestemming uit te werken Wonen voor de locatie Co Bremanlaan waarin de varianten Luxe en Mix beide mogelijk worden gemaakt. Bij vaststelling van het bestemmingsplan door de raad kan deze bestemming worden aangepast op de gekozen variant (raad juni).
  2. de betrokken omwonenden van de Co Bremanlaan over dit besluit te informeren.
 
Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong
 
Onderwerp:Principeverzoek voor de vestiging van een koffiewinkel met daaraan gerelateerde horeca aan de Torenlaan 2.
Besluit:Het college besluit:
  1. Geen medewerking te verlenen aan het voorliggende principeverzoek.
  2. De initiatiefnemer informeren over het besluit van het college.
 
Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan
 
Onderwerp:Singer
Besluit:Het college besluit:
Het besluit van 24 mei en het bijbehorende raadsvoorstel zo aan te passen dat overeenstemming met Singer Laren wordt bereikt over de bijdragen in de MEP/MOUP de komende jaren.