Collegebesluitenlijst Laren 30 augustus 2011

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder 
mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 september 2011


Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 23 augustus 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Bijramen van € 15.000,--  voor de post onderhoud openbare verlichting.
Besluit - Het college besluit € 15.000,-- op te nemen in de begroting voor 2012.
De kosten voor verdere jaren integraal bezien bij vast te stellen Verlichtingsplan.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Aanpassing/renovatie Villa Dennenoord.
Besluit - Het college besluit:
  1. In principe akkoord te gaan het schetsontwerp en het indienen van een omgevingsvergunningaanvraag met kleine afwijking op basis van art. 2.1 lid 1 onder a WABO jo BOR bijlage II artikel 4 lid 1 nadat de BEL Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een positief advies heeft afgegeven.
  2. Bij de reactiebrief aan te geven dat renovatie van gemeentelijk monument Dennenoord noodzakelijk is en zonodig de mogelijkheden die de Woningwet art. 13a jo hoofdstuk 5 AWB biedt aan te wenden om de eigenaar hiertoe te dwingen.
Onderwerp: Vaststelling projectbesluit.
Besluit - Het college besluit:
  1. Het projectbesluit inclusief bouwvergunning Stichtse Hof inhoudende 30 zorgappartementen op het perceel Naarderweg 79, gewijzigd vast te stellen conform bijgevoegde Nota beantwoording zienswijzen.
  2. Op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder de hogere grenswaarden voor 10 appartementen vast te stellen.
Onderwerp: Bezoek Mystery Client Kamer van Koophandel.
Besluit - Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de rapportage van de Kamer van Koophandel;
  2. Kennis te nemen van de bevindingen van de BEL Combinatie;
  3. Het e.e.a. onder de aandacht te brengen van de commissie.
Onderwerp: Aanvaarding legaat.
Besluit - Het college besluit het legaat te aanvaarden en aan te wenden voor onderhoud en behoud bomenbestand en plantsoenen in de gemeente Laren.
 
Onderwerp: Standplaats Oud Hollandse Gebakkraam.
Besluit - Het college besluit op basis van de binnengekomen inschrijvingen, de standplaats Oud Hollandse Gebakkraam op Plein 1945 in de decembermaand voor twee jaar te verhuren aan VOF Sterrenberg-Geven.

Onderwerp: Besteding geprognosticeerde onderbesteding budget kapitaallasten diverse beleidsproducten afdeling Aanleg & Beheer.
Besluit - Het college besluit de ontstane ruimte op de kapitaallasten (geraamd op €139.563) te benutten voor extra gewenste en benodigde werkzaamheden in 2011 te weten:

Verkeersregelinstallaties                 €8.000
Wegenbeheersplan                          €24.000
Verlichtingsplan, jaarschijf 2011     €5.000 (na verrekening subsidie provincie NH)
Onderhoud openbare verlichting     €15.000
Bushaltes                                             €7.450
Herstel Plein 45                                  €70.000
WSI buitenruimte                                € 10.000

Het college besluit de gewenste aanschaf van nieuwe dranghekken (€ 7.000) ten laste te brengen van de begroting 2012 en de raad hierover in november te laten besluiten.
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Aangepaste bestuursopdracht evaluatie en actualisatie Wmo beleid.
Besluit - Het college besluit:
  1. In te stemmen met de aangepaste bestuursopdracht.
  2. In te stemmen met het antwoord aan de Wmo raad.


Rondvraag /  Actiepunt

Onderwerp: Inrichtingskrediet Gewestkantoor.
Besluit - Het college vraagt in het verlengde van de reactie van de gemeente Naarden het Gewest om nader inzicht in de gemaakte kosten en de nog te verwachten kosten alvorens het krediet definitief vrij te geven.
Actie - Brief naar gewest: Theo

Onderwerp: Doorbelasting kosten wijziging bestemmingsplan.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het voorstel om in deze specifieke situatie de kosten voor archeologisch onderzoek voor 50% in rekening te brengen.
Actie - Verwerken in leges aanslag: H&W