Collegebesluitenlijst Laren 29 november 2011

Aanwezig:

de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van

6 december 2011

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 22 november 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Voorstel oplegging last onder dwangsom.
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met oplegging last onder dwangsom aan de eigenaar van het perceel Brink 7 ter hoogte van € 1.000,-- ineens, wegens bouwen zonder omgevingsvergunning.

Onderwerp: Beeldkwaliteitsplan woningbouwontwikkeling “Bremanpark”(Co Bremanlaan).
Besluit - Het college besluit:
  1. In te stemmen met het beeldkwaliteitsplan voor de woningbouwontwikkeling “Bremanpark” – Co Bremanlaan (versie 2.0 definitief, 1 november 2011).
  2. Het Beeldkwaliteitsplan ter informatie toe te sturen aan de gemeenteraad.
Onderwerp: Wob verzoek huurovereenkomst.
Besluit - Het college besluit de informatieverstrekking te weigeren, omdat het een privaatrechtelijke overeenkomst betreft.
 
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Verlengen contract Huishoudelijke Hulp (HH).
Besluit - Het college besluit:
  1. In te stemmen met de verlenging van het contract HH van de huidige aanbieders;
  2. In te stemmen met de indexering van het huidige uurtarief per 1-1-2012.
Onderwerp: Subsidieaanvraag Mentorschap Midden Nederland 2012. Besluit - Het college besluit de subsidie te weigeren omdat de activiteit niet bijdraagt aan een gemeentelijk doel.

Onderwerp: Advies commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Laren inzake behandeld bezwaar Humanitas (buitenschoolse opvang (BSO) Berenparadijs), Schuilkerkpad 1 te Laren.
Besluit - Het college besluit het advies om het bestreden besluit in stand te laten over te nemen onder verbetering van de wettelijke grondslag waarop de overtreding is gebaseerd.
 


Rondvraag / Actiepunt

Onderwerp: Jubilieum Geitebreiers.
Besluit - In afwijking van het jubiliea regeling die bij 40 en 50 jarig bestaan subsidie verstrekt voor verengingen is het logisch voor de carnavalsvereniging (die hun 11 jarig jubileum vieren) bij hun 4x11 jarig jubileum een subsidie te verstrekken in plaats van bij het 40 jarig (of vijftig jarig) bestaan.
Actie - Welzijn