Collegebesluitenlijst Laren 29 maart 2011

Aanwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Toehoorder:
de heer J.W. van der Zwaan, raadslid

Afwezig:
de heer L.J.M. Janssen, wethouder
 


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 april 2011
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare en vertrouwelijke besluitenlijst d.d. 22 maart 2011.
Besluit - De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Termijn indienen subsidieaanvragen 2012.
Besluit - Het college besluit:
 1. Te late aanvragen toch in behandeling te nemen
 2. Instellingen schriftelijk de gelegenheid te bieden binnen een maand een aanvraag en gegevens in te leveren
 3. Met instellingen die hierom vragen een andere termijn af te spreken, doch als uiterste termijn 1 juni!
 4. en helder te communiceren in de brief dat dit een eenmalige uitzondering is.
Onderwerp: Vergunning feestweek Laren 2011.
Besluit - Het college besluit, ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft aan de stichting Oranjecomité Laren NH:
 1. Onder voorwaarden vergunning te verlenen voor het organiseren van de feestweek van 30 april t/m 7 mei 2011;
 2. Ontheffing te verlenen voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de braderie op 30 april 2011;
 3. Vrijstelling te verlenen van het betalen van leges en precariobelasting.
Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot weigeren uitbetalen wachtgeld Globe 2008.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen.
 2. Het bestreden besluit in te trekken.
 3. De subsidie voor wachtgeld 2008 vast te stellen op € 2.964,63.
 4. Globe hierover te informeren.
 5. Als dekking aan te wenden de stelpost nieuw beleid kunst en cultuur 654.001-600.200.
Onderwerp: Jaarprogramma gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2011.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het jaarprogramma GRP 2011;
 2. Het jaarprogramma ter kennisname aan de Raad aan te bieden.
Onderwerp: Subsidieaanvraag Vlugheid en Kracht.
Besluit - Het college besluit subsidie te weigeren omdat door het schrappen van het budget incidentele subsidies sport een budget ontbreekt en verlenen van de subsidie zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond. Bovendien was de aanvraag te laat ingediend.
 

 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Beslissing op een bezwaarschrift tegen het wegslepen van een motorvoertuig op het Plein 1945 te Laren.
Besluit - Het college besluit overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften de lastgeving in zoverre in stand te laten,
maar de kosten van de bestuursdwang te verminderen met de ten onrechte in rekening gebrachte ‘extra kosten’ op € 218,50 in plaats van € 276,--.
 
Onderwerp: Beslissing op drie bezwaarschriften tegen het wegslepen van een motorvoertuig op het Plein 1945 te Laren.
Besluit - Het college besluit overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften de drie lastgevingen in stand te laten onder verbetering van de motivering van één daarvan op het punt van het wegslepen en onder aangeving van de wettelijke grondslag van de andere lastgeving.

Onderwerp: Verzoek tot wijziging van de bestemming aan de Torenlaan 34.
Besluit - Het college besluit:
 1. Geen medewerking te verlenen aan het voorliggende principeverzoek.
 2. De aanvrager informeren over het besluit van uw college.
Onderwerp: Stichtse hof – Dennenoord.
Besluit - Het college besluit ter bevestiging van eerder genomen besluit op 6 april 2010:
 1. Geen medewerking te verlenen aan sloop en nieuwbouw Villa Dennenoord en Stichting Papageno dit melden middels bijgevoegde brief
 2. De partijen Slokker Vastgoed en Vivium mededelen dat niet eerder een besluit wordt genomen op het projectbesluit en bouwvergunning om 30 zorgappartementen mogelijk te maken op het terrein van de Stichtse Hof, nadat een overeenkomst tussen Vivium, Slokker en gemeente Laren is getekend waarin de renovatie van villa Dennenoord wordt gewaarborgd.
 3. Dit besluit middels bijgevoegde brief melden aan Slokker Vastgoed en Vivium.
Onderwerp: Bezwaar inzake erfafscheiding Groene Gerritsweg 1.
Besluit - Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand te laten en hierbij de termijn waarbinnen aan de lastgeving dient te zijn voldaan te stellen op vier weken.
 
 

Portefeuille: Wethouder L.J.M. Janssen
 

Rondvraag /  Actiepunt

Onderwerp: VNG congres op 7 en 8 juni.
Besluit - Het college heeft besloten alleen de burgemeester af te vaardigen naar het congres, en de tijd en het geld dat daarmee bespaard wordt, te besteden aan andere prioriteiten.