Collegebesluitenlijst Laren 28 juli 2011

Aanwezig:
de heer drs.E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer drs. G.H. Veerman, loco-secretaris
 
Afwezig: de heer E.J. de Jong, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 augustus 2011

 
Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong
 
Onderwerp: Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor het slopen van een kantoorpand en twee fietsenstallingen op het perceel Hilversumseweg 37, alhier.
Besluit: Het college besluit:
Het college conformeert zich aan het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften uitgaande van het situatie van beschermd gemeentelijk monument. Voor wat betreft de ontvankelijkheid van de ingediende bezwaarschriften conformeert het college zich in zijn geheel aan het advies van commissie. Dit houdt in dat de bezwaarschriften van M. Lammers, E.H.W. Lammers en de 10 mede-ondertekenaars van het bezwaarschrift, alsmede de Provinciale Commissie Noord-Holland van de Bond Heemschut niet-ontvankelijk worden verklaard. De bestreden omgevingsvergunning voor de sloop van het kantoorpand en twee fietsenstallingen wordt hierbij herroepen voor zover het betreft het beschermd gemeentelijk monument en de omgevingsvergunning voor het slopen gelet op het bepaalde in artikel 8.1.6., aanhef en onder c, van de bouwverordening wordt alsnog geweigerd voor zover het betreft het beschermd gemeentelijk monument. Voor het overige, te weten de jongste aanbouw aan de achterzijde bereikbaar door een tussenlid, blijft de omgevingsvergunning voor het slopen in stand.