Collegebesluitenlijst Laren 27 september 2011

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2011
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 20 september 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Beslissing op bezwaar arbeidsinspectie inzake opgelegde eis.
Besluit - Het college besluit:
  1. Pro forma beroep aan te tekenen tegen de beslissing op bezwaar.
  2. Een gesprek te hebben met de arbeidsinspectie op bestuurlijk niveau.
  3. Bij de VNG na te gaan of dit dossier een precedentwerking kan hebben voor meerdere gemeenten in Nederland en of zij bereid is de gemeente bij te staan in het verweer.
Onderwerp: Klacht onderhoud openbaar groen Zandgat.
Besluit - Het college besluit de klachtenbrief te beantwoorden conform concept antwoordbrief.

 


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Voorstel opleggen van last onder dwangsom Larense Manege Rijksweg West 37 te Laren.
Besluit - Het college besluit over te gaan tot de oplegging van een last onder dwangsom wegens het in stand laten van een illegale portakabin zonder omgevingsvergunning.
 

 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Uitslag Benchmark 2010.
Besluit - Het college neemt kennis van de uitslag benchmark Wmo en biedt de resultaten ter kennisgeving aan aan de raad.
Conform voorstel wordt de WMO-raad over de uitkomsten geïnformeerd.

 


Rondvraag / Actiepunt
--