Collegebesluitenlijst Laren 27 december 2011

Aanwezig:

de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer Drs. G.H. Veerman, loco-secretaris
 
Afwezig:
de heer E.J. de Jong, wethouder
Mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 januari 2012

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 20 en 21 december 2011 alsmede de vertrouwelijke besluitenlijst van 20 december 2011.

Besluit - De besluitenlijsten van 20 december 2011 worden gewijzigd vastgesteld.
De besluitenlijst van 21 december 2011 wordt conform vastgesteld.
 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Klus niet-chemische onkruidbestrijding.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met de klus en opdracht te geven aan de BEL Combinatie deze uit te voeren;
 2. De commissie R&I en gemeenteraad de klus ter informatie toe te zenden.
 3. Het gebruik van het chemische middel Roundup niet meer toe te passen.
Onderwerp: Herontwikkeling gemeentehuis.
Besluit - Het college stemt in met de opgestelde memo voor de gemeenteraad.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Aanleg parkeerterreinen bij begraafplaatsen aan de Hilversumseweg te Laren.
Besluit - Het college besluit D66 middels bijgevoegde brief te beantwoorden.

Onderwerp: Beantwoording brief d.d. 14 november 2011 van de afzender Bureau Eerlijke Mededinging.
Besluit - Het college besluit om het Bureau Eerlijke Mededinging middels bijgevoegde brief te beantwoorden en deze samen met het begeleidende memo in afschrift te zenden aan de gemeenteraad.
 
Onderwerp: Koopzondagen 2011.
Besluit - Het college besluit conform het voorstel van de vereniging Larense Ondernemers Belangen de volgende zondagen (van 13.00 uur tot 17.00 uur) aan te wijzen als koopzondagen voor het jaar 2012:
 • 1 april 2012
 • 17 juni 2012
 • 30 september 2012
 • 25 november 2012
 • 16 december 2012
 • 23 december 2012
Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning Steenbergen 4.
Besluit - Het college besluit:
 1. Het voornemen uit te spreken om omgevingsvergunning te weigeren.
 2. In te stemmen met het conceptbesluit.
 3. Het besluit voor te bereiden conform de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Contact en aanvraagformulier Wmo.
Besluit - Het college besluit:
 1. In te stemmen met het uitgangspunt dat een gesprek de start is in het proces van vraag naar ondersteuning.
 2. In te stemmen met het gebruik van een contactformulier door zowel de Wmo-consulenten als externe partners;
 3. In te stemmen met het digitaal beschikbaar stellen van het contactformulier;
 4. In te stemmen met het nieuw ontwikkelde aanvraagformulier.
Onderwerp: Aanbesteding gemeentelijke advertenties (verplichte publicaties en overige gemeentelijke berichtgeving).
Besluit - Het college besluit:
 1. de publicatie van de gemeentelijke advertenties om te zetten naar een structurele uitgave in een blad met een Larens Journaal formule;
 2. in te stemmen met het opstarten van de procedure voor aanbesteding van de gemeentelijke advertenties (verplichte publicaties en overige gemeenteberichten);
 3. in te stemmen met het inhuren van externe expertise voor het aanbestedingstraject en de kosten te dekken uit het aanbestedingsvoordeel (product Voorlichting, Advertentiekosten: 600207-634930)
 4. in te stemmen met de mogelijkheid dat er in het blad waarin de publicaties komen ook andere advertenties staan (maximaal 20% ivm de gewenste nadruk op vooral redactionele artikelen)
 5. in te stemmen met tijdelijke verlenging van het contract met de uitgever van het Larens Journaal gedurende de aanbestedingsprocedure (tot 1 augustus 2012)
 6. ter kennisname naar de gemeenteraad van Laren


Rondvraag / Actiepunt