Collegebesluitenlijst Laren 26 juli 2011

 Aanwezig:
de heer drs.E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer drs. G.H. Veerman, loco-secretaris
 
Afwezig:
de heer E.J. de Jong, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 augustus 2011

 
Portefeuille: Allen
 
Onderwerp: Openbare  besluitenlijst d.d. 12 juli 2011.
 
Besluit: De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
 
Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
 
Onderwerp: Evenementenvergunning Walking Wine Taste
Besluit: Het college besluit:
De burgemeester en burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, vergunning te verlenen voor het organiseren van het evenement, vrijstelling van leges te verlenen alsmede de gevraagde afsluiting van de Naarderstraat niet toe te staan.
 
Onderwerp:Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Midden Nederland (RIEC MN)
Besluit: Het college besluit:
1. vanaf juli 2011 deel te nemen aan het RIEC MN - Convenant met RIEC MN aangaan -
2.Aansluiting bij het RIEC MN te financieren uit de kostenpost Rampenbestrijding (2011) en Veiligheid (2012 e.v.)
3. De raad middels het bijgevoegde memo te informeren.
 
Onderwerp: Voorstel in te stemmen met verlenen 1e termijn voorschot conform bijgaande documenten, waarbij definitieve betaalschema aan de Pastor Hartmanstichting nog, in onderling overleg, definitief vastgesteld moet worden.
Besluit: Het college besluit:
Akkkoord te gaan met ter betaling vrijgeven van 1e voorschottermijn met de in de bijlage aangegeven werkwijze.
 
Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong
 
Onderwerp: Aanschaf BAG-WOZ koppeling
Besluit: Het college besluit:
Akkoord te gaan met de offerte BAG-WOZ koppeling van TOG Nederland voor de BEL Combinatie voor een periode van drie jaar.
 
Onderwerp: Aanwijzing van negen objecten als beschermd gemeentelijk monument
Besluit: Het college besluit:
de objecten:
1. het Hamdorffmonument; 2. de Mauvepomp; 3. de Van Wulfenbank; 4. het hertenverblijf; 5.Eemnesserweg 19; 6. Burgemeester Van Nispen van Sevenaerstraat 7; 7. Naarderstraat 63; 8. Torenlaan 57; 9. Eemnesserweg 96; 10. Hilversumseweg 37 aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument en deze te registreren op de gemeentelijke monumentenlijst.
 
Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan
 
Onderwerp: Bezwaren tegen de besluiten om voor 2011 subsidie te weigeren aan het Gilde en de Speel-o-theek
Besluit: Het college besluit :
De adviezen van de commissie ten aan zien van het Gilde en de Speel-o-theek over te nemen en om de bestreden besluiten in stand te laten met aanvulling van de motivering voor wat betreft artikel 4.51, eerste lid, van de AWB ten aanzien van de noodzaak tot bezuiniging en met aanvulling van een overweging betreffende de hardheidsclausule
 
Onderwerp:  Bezwaar tegen het besluit tot beëindigen van de subsidie aan het Regionaal Beraad Gehandicapten met ingang van 1 januari 2012
Besluit: Het college besluit het advies van de commissie over te nemen en om het bestreden besluit in stand te laten met herstel van het bevoegdheidsgebrek ten aanzien van het portefeuillehoudersoverleg en met aanvulling van de motivering voor wat betreft artikel 4:51, eerste lid, van de Awb, en met aanvulling van een overweging betreffende de hardheidsclausule.
 
Onderwerp: Vaststelling subsidie Pepernotengala 2010
Besluit: Het college besluit:
De subsidie vast te stellen op € 1250,--
 
Onderwerp: Vaststelling projectsubsidie 2010 Historische Kring Laren
Besluit: Het college besluit:
De subsidie vast te stellen op € 2500,--