Collegebesluitenlijst Laren 26 april 2011

Aanwezig: de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Afwezig: de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 mei 2011
 

Portefeuille: Allen
 
Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 19 april 2011.
Besluit: De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: (Hoger) beroepsprocedure over proceskosten in bezwaar
Besluit: Het college besluit:
De proceskosten in bezwaar te vergoeden en dit zodanig te motiveren dat precedentwerking wordt voorkomen.
 
Onderwerp: FLO-overgangsrecht:wijziging leeftijdsafhankelijke factoren
Besluit: Het college besluit:
LOGA-ledenbrief 11/08 vast te stellen.
 
Onderwerp: Inspecties in bedrijven van de sociale werkvoorziening
Besluit: Het college besluit:
Kennis te nemen van de brief van de arbeidsinpectie en de Tomin-groep in kennis te stellen van de brief en aandacht te vragen voor dit onderwerp.

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Verzoek tot wijziging c.q. verruiming van de bestemming van het pand aan het Zevenend 6
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met het voorliggende principeverzoek, met dien verstande dat de vestiging van detailhandel niet mogelijk is. De initiatiefnemer op de hoogte brengen van het besluit van het college.

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Samenstelling van de commissie van beheer van de Stichting Singer Memorial Foundation
Besluit: Het college besluit:
In te stemmen met de toetreding van de heer P.H.C.J. van Doorne tot de commissie van beheer van de Stichting Singer Memorial Foundation.
 
Onderwerp: Bestuursopdracht opstellen plan van aanpak sluiting de Biezem
Het college besluit:
In te stemmen met de bestuursopdracht Plan van aanpak sluiting Biezem en daarmee de BEL Combinatie opdracht te geven daar uitvoering aan te geven.