Collegebesluitenlijst Laren 25 januari 2011

Aanwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Afwezig:
de heer L.J.M. Janssen, wethouder
 


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 februari 2011
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 18 januari 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 
Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 20 januari 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Evenement “1e BEL TAPTOE 2011” op 7 en 8 mei 2011.
Besluit - Het college besluit, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
 1. Vergunning te verlenen voor het organiseren van het evenement “1e BEL TAPTOE 2011” op het Plein 1945 op 7 en 8 mei 2011;
 2. Ontheffing te verlenen voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken in de tent op het Plein 1945 op 7 en 8 mei 2011;
 3. Vrijstelling te verlenen van het betalen van leges en precariobelasting.
Onderwerp: Europese aanbesteding groen onder SW Bedrijven Laren 2011-2014. Besluit - Het college besluit:
 1. De uitbesteding van het groen te gunnen aan Tomin Groenvoorziening Hilversum voor een periode van 4 jaar.
 2. Het aanbestedingsnadeel groot € 8.400,-- in de voorjaarsnota 2011 te verwerken en te betrekken bij kadernota 2012.
Onderwerp: Bezetting stembureaus op 2 maart 2011 voor de verkiezingen van de Provinciale Staten.
Besluit - Het college besluit:
 1. De personen op bijgaand rooster te benoemen.
 2. Mandateert mevrouw M. Rigter-Roodhart, mevrouw W.A. van Raaij en mevrouw G.C. Molenaar om, in geval van urgentie, wijzigingen in bijgaande lijst aan te brengen.
Onderwerp: Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren. Besluit - Het college besluit de voorgestelde wijzigingen wel tekstueel vast te stellen, maar niet in te voeren omdat er geen verhuisplichtige ambtenaren zijn noch zullen worden aangewezen.

Onderwerp: Intentiebesluit deelname samenwerking salarisadministratie.
Besluit - Het college besluit in beginsel deel te nemen aan de voorgenomen regionale samenwerking m.b.t. de salaris- en personeelsadministratie per 1 januari 2012. Wanneer de samenwerking leidt tot kwaliteitsverlies of stijging van kosten is het voor het college geen optie hieraan deel te nemen. Op die punten wil het college geen concessies doen.


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Ontheffing gebruik Naarderstraat 48.
Besluit - Het college besluit:
 • Ontheffing van het bestemmingsplan Centrum te verlenen voor gebruik van de parterre van Naarderstraat 48 voor kantooractiviteiten
 • De zienswijze van de familie Mathlener ongegrond te verklaren.
 • In te stemmen met het conceptbesluit.
Ondewerp: Jaarkalender P&C 2011.
Besluit - Het college besluit:
 1. Dennis te nemen van de jaarkalender voor de P&C-producten van 2011 en
 2. De BEL dringend te vragen de planning zo aan te passen dat de aanbieding van het 1e concept van de begroting aan B&W voor 1 juli 2011 kan plaatvinden.
Onderwerp: Jaarrekening 2010 investeringsprojecten.
Besluit - Het college besluit de afgeronde investeringskredieten af te sluiten.


Portefeuille: Wethouder L.J.M. Janssen
 


Rondvraag / Actiepunt